ihale-soru-cevap-logo.png

" Açısından " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 20.02.2012 tarihli ve 2012/MK-42sayılı Kararı ile; “1- 06.06.2011 tarih ve 2011/UM.II-1844 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararına Kurum tarafından itiraz edilmesi üzerine Ankara B& << Devamını Oku>> [473]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-3570 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanun’un Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümlerin düzenlendiği beşinci bölümünde danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin nasıl yapılacağına ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. Anılan Kanun’un 48’inci maddesinde hangi işlerin danışmanlık hizmeti ihaleleri kapsamında yapılacağı belirtilmiş ve danışmanlık hizmetlerinin bu bölümde << Devamını Oku>> [432]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece yayımlanmak üzere Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Kamu İhale Kurumu’na gönderilen ihale ilanlarında yapılan ön inceleme sonucunda herhangi bir hata tespit edilmesi halinde ilan metni iade edilerek bu durum ilgili idareye bildirilmektedir. Bu uygulama, yayımlanacak ilanların olabildiğince hatasız olmasını sağlamaya yönelik olan, idareler açısından bağlayıcı olmayan bir uyarı niteliğinde olup, idarece aynı metnin tekrar gönderilmesi halinde EKAP’ta yayımlanmaktadır. Dol << Devamını Oku>> [698]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. İhale makamları nezdindeki teminat ve istihkaklar üzerine tatbik edilen hacizler ile işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılan hacizlerin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelersek. II.Mevzuat. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerinde amme alacağının cebren […] << Devamını Oku>> [3333]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yazımızın konusunu, idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması tanımından ne anlaşılması gerektiğinin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen […] << Devamını Oku>> [4719]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I- Giriş Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen hizmet ve yapım işlerinde müteahhidin yaptığı işlerden doğan alacakları, yapılan iş miktarları göz önüne alınarak hesaplanıp, hakediş raporlarıyla ödenirken, katma değer vergisinin ödemeye ilişkin düzenlenen hak ediş raporlarının, onaylandığı dönemde mi yoksa tahakkuk edip ödendiği dönemde mi tahakkuk edeceği yazımızın konusunu oluşturacaktır. II-3065 Sayılı KDVK’da Verginin Konusunu […] << Devamını Oku>> [1817]