duyurular.png

Duyurular


Mevzuat hükümleri gereğince idarenin tamamını ilgilendirenlerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerin destek hizmetleri/idari ve mali işler birimleri tarafından yapılmasının harcamalardan ve personelden tasarruf sağlanması, ölçek ekonomisinden faydalanıl << Devamını Oku>> [1315]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin iptali nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmına isabet eden hizmet bedeli üzerinden fazladan damga vergisi ve karar pulu iade edilmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [426]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu nedenle, dokümana itiraz niteliğindeki iddialarla şikâyet başvurusu yapıldığından bahisle, idarenin diğer eylem ve işlemlerinden kaynaklanan ve dokümana itiraz niteliğinde olmayan iddiaların, öncesinde şikâyet başvurusunda bulunulmaksızın itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmesi mümkün değildir << Devamını Oku>> [211]


Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kapsamdaki devamsızlıklarda işveren tarafından ücret ödenmesi yönünde bir << Devamını Oku>> [127]


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine ilişkin 26/07/2022 Tarih ve 2022/DK.D-268 Karar numaralı Düzenleyici KİK Kararı << Devamını Oku>> [952]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 15/4/2022 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu çerçevede sözleşmelerin anılan Kanun kapsamında devam eden sözleşme olarak nitelendirilebilmesi için işin kabulü/geçici kabulünün 15/4/2022 tarihi ve sonrasında onaylanmış olması gerektiği,   << Devamını Oku>> [337]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslar kapsamında, ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi, süre uzatımı verilebilmesi ve sözleşmelerin feshedilip tasfiye edilebilmesi için; işin 15/4/2022 tarihi itibarıyla kabulünün/geçici kabulünün onaylanmamış olması diğer bir ifadeyle işin devam ediyor olması gerektiği dikkat << Devamını Oku>> [215]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslarda cezalı çalışılan döneme ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanmayacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği, hüküm bulunmayan bu konuya ilişkin olarak “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın uygulanması gerektiği, “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”da cezalı çalışılan işler bakımından fiyat << Devamını Oku>> [159]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz…” hük << Devamını Oku>> [196]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderlerin belirlenmesi ile elektrik enerjisinin kesintisiz temini hakkında Kurum görüşü oluşturulmasına ilişkin Düzenleyici Kurul Kararı << Devamını Oku>> [222]