ihale-soru-cevap-logo.png

İhale (Ortak – Diğer)


Kamu ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin tedbirleri de içeren 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişt << Devamını Oku>> [123]


Kamu İhale Kurumu tarafından Ülkemizde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanmasında Mücbir Sebep Haline İlişkin duyuru Yayımlanmıştır. << Devamını Oku>> [141]


Alt Yüklenici Nasıl Çalıştırılır?  Alt Yüklenici Çalıştırmada Sınır Nedir? Aşılabilir mi? Alt Yüklenici Hangi İşlerde Çalıştırılabilir? Alt Yüklenici İle Sözleşmesi Yapılması Gerekir Mi? İdarece Onaylanmasa da Yüklenici Alt Yüklenici Çalıştırabilir mi? Alt Yüklenicilerin Sorunluluğu ve Yüklenicinin << Devamını Oku>> [223]


4734 sayılı Kanun’a göre ihale sürecinin tamamlanması sözleşmenin imzalanmasına bağlanmıştır. İhale kararı üzerine taraflarca sözleşme imzalanmasının ihale konusu işle ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra ihale edilen iş sebebiyle istekliye sağlanan avantajı ortaya koyduğu açıktır. İ << Devamını Oku>> [119]


Depremlerden Etkilenen İllerin İhtiyaçlarına Yönelik Alımlar İçin Belirlenen 5 Milyonluk Doğrudan Temin Limitlerinin Geçerlilik Süresi Olağanüstü Süresi Kadar Uzatıldı. << Devamını Oku>> [325]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı K << Devamını Oku>> [141]


ihale soru cevap logo ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, kamu idareleri ihalelerde temel ilkeleri zedeleyecek hükümlere yer vermekten kaçınmalı, isteklilere işin yürütülmesi ile doğrudan ilgisi olmayan ek külfetler yüklememeli ve işin kapsamını aşan binek araç ihtiyaçlarını bahsi geçen BKK' << Devamını Oku>> [190]


Yüklenicinin kusuru sebebiyle idarece sözleşmenin feshedilmesi durumunda sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı menfi zararın tespitin yapılması, tespit edilen menfi zararın yükleniciden tazmin ettirilmesi gerekmektedir. Burada sözleşmenin yüklenici kusuru ile feshedilmesi ardından kalan için << Devamını Oku>> [407]


Mevzuat hükümleri gereğince idarenin tamamını ilgilendirenlerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerin destek hizmetleri/idari ve mali işler birimleri tarafından yapılmasının harcamalardan ve personelden tasarruf sağlanması, ölçek ekonomisinden faydalanıl << Devamını Oku>> [1421]


Sosyal sigorta mevzuatı açısından aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın (28, 29, 30, 31) 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Herhangi bir ayda eksik çalışması bulunmayan bir sigortalı için ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır. Bu durum Şubat << Devamını Oku>> [221]