hizmet-alimlari.png

Hizmet Alımları


7 Mart 2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Mart 2023 tarihli ve 6902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmıştır. << Devamını Oku>> [177]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih v << Devamını Oku>> [117]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ihalede işin yürütülmesi için istenilen farklı nitelik ve özellikteki araçlardan 9 adedinin yüklenicinin kendi malı olmasının istenildiği, kendi malı olması istenilen bu araçlara ilişkin tevsik edici belgelerin ise sözleşmenin imzalanmasından sonraki 10 gün içer << Devamını Oku>> [496]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

17/06/2021 tarihli Komisyon Kararı ile ihalenin ...Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı fakat daha sonra yapılan kontrollerde ilgilinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının şartnamede öngörülen bedeli karşılamadığından ihalenin onaylanmaması üzerine ihalenin iptaline karar ve << Devamını Oku>> [242]


4735 sayılı Kanun hükümlerden görüleceği üzere kamu idarelerince danışmanlık hizmeti alınabilecek konular tahdidi olarak sayılmış olup bunlar arasında mali denetim hizmeti sayılmamıştır. 4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde yer alan; “denetim ve kontrolörlük gibi teknik” ifadesiyle sadece yapım i << Devamını Oku>> [255]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Daire Tereddütlerin Giderilmesine ilişkin 2'nci Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararı yayınlanmıştır. << Devamını Oku>> [379]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında aldıklar << Devamını Oku>> [541]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yapılan tespitler ışığında, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkacak zarar ve ziyanın yükleniciden ikmal ve tazmininin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 33’ünc << Devamını Oku>> [332]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiğ << Devamını Oku>> [455]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre asgari ücret fiyat farkı öngörülen ihaleler kapsamındaki sözleşmelere ilişkin hakedişlerinden işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanan 2020 yı << Devamını Oku>> [351]