ihale-soru-cevap-logo.png

" Asgari " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde asgari ücret fiyat farkı hesaplanırken bulunan fiyat farkına %4 sözleşme giderleri de eklenir mi? << Devamını Oku>> [167]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelerde idarenin temel hizmet gereksinimlerinin karşılanmasının esas olduğu, ilaç paketleme hizmetinde, isteklilerin arasındaki rekabetin teklif fiyatını oluşturan birim hizmet maliyeti üzerinden gerçekleşeceği, ödemelerin teklif edilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı, isteklilerin daha yüksek kapasiteli cihaz kullanımından kaynaklı olarak ilave bir maliyet/ödeme talebinde bulunamayacağı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, şikayete konu doküman düzenlemesi ile İdare’nin ilaç << Devamını Oku>> [97]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

36 aylık hizmet alımı sözleşmelerinde, aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak yol yemek ücreti ödeneceği belirtilmiş ve ihale dosyasında yol yemek ücreti belirlenmiş ise, asgari ücret fiyat farkı hesaplarken yol yemek ücretlerindeki artış uygulanabilir mi? << Devamını Oku>> [194]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalede -kasko, -karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, -karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası -gibi sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirlendiği, Teknik Şartname’de ise yüklenici tarafından taşımalı eğitim araçları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile hizmetin başlangıcından bitimine kadarki sürey << Devamını Oku>> [144]


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin vergilendirilmesi sırasında asgari geçim indirimi AGI uygulanmaktadır. Düzenleme uyarınca; ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGI tutarı ödenecek gelir vergisinden indirilmektedir. Buna göre takvim yılı başında geçerli olan 16 yaşından büyük […] << Devamını Oku>> [277]


Asgari Ücret, asgari ücretin hesabı, net asgari ücret, asgari ücretin işverene maliyeti << Devamını Oku>> [243]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakılma olanağının bulunmadığı, yalnızca sınır değerin altında kalınması durumunda Kanun’un 38 ve Tebliğ’in 79’uncu maddelerinde yer alan hükümler gereği yapılacak olan aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında bu tür << Devamını Oku>> [435]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevcut ihalenin 09.01.2020 tarihinde yapıldığı ve ihalenin yapıldığı tarihte 2020 yılı asgari işçilik tutarlarının ilan edilmiş olduğu, yaklaşık maliyetin 27.12.2019 tarihli Resmi Gazetede 2020 yılına ilişkin asgari ücret kararlarının yayınlanması sebebiyle ihale günü itibariyle güncelliğini kaybetmiş olduğu ve bu sebeple anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince 2020 yılı asgari ücret tutarları dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği 09.01. 2020 yılında ihalesi yap << Devamını Oku>> [268]


2020 Yılında uygulanan günlük asgari ücret 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile günlük 98,10 TL olarak belirlenmiştir. Aylık olarak ise brüt 2.943,00 olarak belirlenmiştir. << Devamını Oku>> [290]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelesinde çalıştırılacak 1225 personele ilişkin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 123.029.395,32.-TL olduğu, davacının teklifinin ise 123.020.173,56.-TL olduğu anlaşıldığından, asgari işçilik maliyetinin altında olan teklifin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.29’uncu maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka << Devamını Oku>> [628]