ihale-soru-cevap-logo.png

" belirtilmediği " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan istekliye 17.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “… birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; aşağıda belirtilen iş kalemleri bu işte ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler olarak belirlenmiştir.  İş kalemlerini oluşturan bileşenler: Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kasko sigortası gideri Motorlu taşıtlar vergisi gideri Periyodik bakım, onarım, a << Devamını Oku>> [138]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

davacı şirketin şikayet başvurusunun reddine ilişkin 09.05.2011 tarih ve 2889 sayılı işlemde, idarenin Anayasa’nın 40’ıncı maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmekte olup davacı şirket tarafından yapılan ve 23.05.2011 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunun esası hakkında karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, bu işleme karşı açılan davanın reddine yönelik İdare << Devamını Oku>> [1236]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat uyarınca tüzel kişilerin yerli istekli olduklarının teklifleri kapsamında sunduğu belgeler üzerinden değerlendirileceği, idarece yapılan değerlendirmede Milenyum Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin yerli istekli olmadığına dair herhangi bir tespitte bulunulmadığı, anılan Tebliğ’in yukarıda yer alan açıklaması doğrultusunda, tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde anılan isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilebileceği, << Devamını Oku>> [1011]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerinden, isteklilerin ihaleye iş ortaklığı olarak katılmaları halinde, teklifleri kapsamında iş ortaklığı beyannamesinin sunulması ve sunulan beyannamede iş ortaklığının en çok hisseye sahip ortağının pilot ortak olarak gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda T... Tur. Tic. Ltd. Şti- H... Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olarak hazırlandığı, beyannamenin pilot ortağın isminin belirtilmesi gereken kısımd << Devamını Oku>> [842]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla idarenin “yeterince” sayıda aşçı ile bulaşıkçı tabakçı, çalıştırılmasına yönelik düzenlemesi doğrultusunda isteklilere çalıştırılacak personel sayısına ve ücretine ilişkin takdir hakkı tanındığı, dolayısıyla “yemeklerin dağıtımı” işinin idarenin “yeterince” sayıda ifadesi doğrultusunda bulaşıkçı, tabakçı için öngörülen işçilik kapsamında gerçekleştirilebileceğinin değerlendirildiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de çalıştırılması istenen işçiler (gıda mühendisi, aşçı, bulaşıkçı tabakçı << Devamını Oku>> [927]