ihale-soru-cevap-logo.png

" beyannamesini " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

03.03.2020 tarihinde yapılan ihaleye 21 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Ömer İnan’a EKAP ortamında gönderilen 04.03.2020 tarihli ve E.11679 sayılı “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “………..Şartnamenin 7.9 maddesine uygun olarak, 09.03.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir. … Sunulması Gereken Belgeler İmza Beyannamesi İmza Sirküleri Vekaletname Bilgileri Ticaret Sicili Bilgileri Elektronik İhale << Devamını Oku>> [348]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif dosyası incelendiğinde ise tüm belgelerde imzası bulunan A F Ö’a ait vekâletnamenin noter onaylı suretinin ve imza beyannamesinin fotokopi olarak sunulduğu, şirket müdürü Yılmaz ......’e ait “Müstenidattır. Tek başına kullanılamaz” ibareli vekâletname ve imza sirkülerinin de fotokopisinin sunulduğu anlaşılmıştır. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunma iradesini gösteren ve sunulan açıklamaların istekli adına yapıldığını tevsik eden bir belge olan vekâ << Devamını Oku>> [1540]