ihale-soru-cevap-logo.png

" durdurulması " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu olayda, davacılar tarafından, ihale ilanı ve dokümanındaki, ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı yönündeki düzenlemenin dayanağı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralarının yürütmesinin Dairemizin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararıyla durdurulduğu ileri sürülmekte ise de; davacı dahil olmak üzere istekli ol << Devamını Oku>> [1093]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29. maddesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 11.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. << Devamını Oku>> [4418]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişik 60. maddesinin 2., 3., ve 4. fıkralarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA;, 7. maddesi ile 60. maddesinin 1. fıkrası açısından ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bulunmaması nedeniyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olma << Devamını Oku>> [1676]