ihale-soru-cevap-logo.png

" EKAP " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

e-teklif kapsamında Yapı Müteahhitliği Kayıt Belgesi numarasının beyan edilmesinin yeterlilik kriteri olduğu, yine aynı Şartname’nin 22.2’nci maddesi gereğince isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun << Devamını Oku>> [138]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Geçen ay girdiğimiz Kamu ihalesine yedi istekli teklif vermişti bizim firmamız üçüncü teklif sahibi idi ihale değerlendirme sonrasında ilk iki teklif sahibi firmalar YAMBİS numaralarını yeterlilik tablosundaki sütuna yazmadıklarından dolayı elenmiş ve dördüncü beşinci altıncı ve yedinci firmalar ise yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiklerinden dolayı ihalede değerlendirme dışı kalmıştır sonuç olarak ihaleye geçerli teklif olarak […] << Devamını Oku>> [166]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde “ihalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.” hükmünün yer aldığı, söz konusu maddenin gerekçesinde, geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğunun belirtildiği, dolayısıyla istekliler bakımından tekliflerinin asgari %3’ü oranında geçici teminat sunulma << Devamını Oku>> [189]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede konu incelendiğinde,  başvuru sahibi tarafından iş ortaklığının özel ortağı adına teklif mektubunu imzalayan V...n E...y’ın şirketi temsil yetkisi bulunmadığı iddia edilse de, tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin EKAP’a kaydının istekliler tarafından yapıldığı, temsilcilerin, temsil süresinin veya temsil yetkisinin değişmesi halinde ise en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce güncellenerek EKAP’a kaydedi << Devamını Oku>> [153]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, İş deneyim belgesi güncellerken belge tutarına toplam belge tutarı mı (gerçekleştirilen iş tutarı) yoksa toplam sözleşme bedeli mi yazılmalıdır? << Devamını Oku>> [192]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinde, bilanço veya eşdeğer belgelerde, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda 2021 ve 2020 yıllarına ilişkin bilanço bilgilerinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada << Devamını Oku>> [161]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket yöneticilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, ancak, şirket ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi bulunmadığı, anılan tüzel kişiliğin pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsünde olduğu, bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yükl << Devamını Oku>> [131]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asos Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde; anılan isteklice iş deneyiminin tevsikine ilişkin “Araç kiralama sözleşmesi” başlıklı, bahse konu istekli ve Ertaçlar Tur. Tem. Gıd. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış sözleşmenin, faturaların ve damga vergisine ait “tahakkuk fişi”, “banka ödeme dekontu” ve “vergi tahsil alındısı” başlıklı belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir. Başvuruya konu uyuşmazlığın çözülebilmesi için 08.11.2022 tarih ve << Devamını Oku>> [139]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, << Devamını Oku>> [191]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörden alacağımız iş deneyim belgesi EKAP’a nasıl yüklenebilir? << Devamını Oku>> [251]