ihale-soru-cevap-logo.png

" FİYAT " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde kamu yararının sağlanması amaçlanmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler de idareler tarafından ihalelere yönelik olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Bu doğrultuda, Kanun’un 39 ve 40’ıncı maddeleri uyarınca idarelere, aktarılan temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda tüm teklifleri reddederek ihaley << Devamını Oku>> [1]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2020 yılında yapılan anahtar teslimi götürü bedel ihaleye çıkılan bir ihalede proje aynı ancak işin yapılma yeri değişti, işin yapılma yerinde yapılan yerin peysaj yeri büyüdü, 5.000 m2 den 8.000 m2 ye çıktı, peysaj kısmında büyüyen 3.000 m2 alana da peysaj işlerinin yapılması gerekiyor. İş anahtar teslimi götürü bedel bir iş olduğundan ihale tarihi itibariyle […] << Devamını Oku>> [14]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ek fiyat farkı hesabı yapılan hizmet alımlarında, kâr ve genel gider tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmediği durumlarda, aynı Esasların 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca sözleşmede belirlenmemiş olan a1 katsayısının tespitine yönelik olarak hesaplama yapılırken kâr ve genel gider hariç tutarların ne şekil << Devamını Oku>> [27]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin amacı ve gerekçesi bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle yüklenicinin ek fiyat farkı hesaplanması yönünde idareye yaptığı başvuru kapsamında Esasların ilgili maddelerinde yer verilen koşulları haiz olan ve idarenin tarafı olduğu bir sözleşmenin bulunması halinde tali nitelikteki eksikliklerin ihmal edilebileceği,   KAMU İHALE KURULU KARARI   Toplantı No                                                : 2022/031 Gün << Devamını Oku>> [19]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda, Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler uyarınca bir sözleşme kapsamında ek fiyat farkı hesaplanabilmesinin, sözleşmenin 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam ediyor olması veya anılan tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılması koşullarına bağlı olduğu dikkate alındığında sözleşmenin 22/1/2022 tarihinden önce yasak fiil veya davranışlar nedeniyle feshedilmiş olması halinde ek fiyat farkı hesaplanamayacağı, KAMU İHALE KURULU KARAR << Devamını Oku>> [10]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında aldıkları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanundan istisna olduğu, bu çerçevede anılan işlere ilişkin sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca ek fiyat << Devamını Oku>> [143]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar) yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Esaslar’ın “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden Kurumumuza intika << Devamını Oku>> [43]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar) yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 inci maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden Kurumumuza intik << Devamını Oku>> [28]


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamada tereddüt oluşturabilecek hususlar mevcut olup uzman ekibimiz ile soruları cevaplıyoruz. << Devamını Oku>> [143]


13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı düzenlemesinin” İstisna ve kapsam dışı atımlara ilişkin hükümler” başlıklı 14 ncü maddesine göre, ARTIRIMLI FİYAT FARKI İLE EK FİYAT FARKI HESAPLANMASI için gereken şartlar; 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdiği tarih olan 13.05.2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde (10.09.2022) istisna ihalenin […] << Devamını Oku>> [35]