ihale-soru-cevap-logo.png

" gazeteleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen hükümleri ve açıklamalarından, ortaklık durum belgesinin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu anlaşılm << Devamını Oku>> [1008]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmek ve geçerli teklif sahibi olarak belirlenebilmek için teklif dosyalarında, noter tasdikli imza sirkülerinin yanında, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini/gazetelerini veya bu bilgileri gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir. Tüzel kişi tacir durumunda olan ticaret şirketleri bakımından şirket ortaklarını gösteren belgelerin sunulmasının y << Devamını Oku>> [1494]