ihale-soru-cevap-logo.png

" gerekmektedir " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Faaliyet alnında içerisinde yer almayan bir işin ihalesine katılan firmanın faaliyet alanı kontrolünün ihale sürecinin hangi aşamasında yapılması gerekmektedir? 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı resmi gazete de yapılan değişik ile Birim Fiyat Teklif mektubuna eklenen ibare gereği sözleşmeden önce mi yapılması gerekir? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. << Devamını Oku>> [149]


ihale ortak diğer ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler tarafından ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Kanun’un istekliyi, belirlediği durumlara uyulmaması durumunda parasal olarak cezalandırmaya ilişkin yaptırımı uygulanmayacağı gibi aynı zamanda idare aleyhine ve istekli lehine zenginleşmeye sebebiyet verilebilecektir. Söz konusu durumlara maruz kalmamak ve doğabilecek kamu zararına sebebiyet vermemek için idarelerin ve yaptırıma maruz ka << Devamını Oku>> [160]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Kanun hükmünde belirtilen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi doğrultusunda yapılacak hesaplamalarda, mezuniyet tarih yılının esas alınması ve mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki fark değerince iş deneyim miktarı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan madde gerekçesinden de amacın Mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak olduğu, nitekim konu hakkında Kurulun istikrar kazanmış kararları uyarınca kıst olarak ay ve gün hesabı yapı << Devamını Oku>> [696]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-2517Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat mektubunun geçerlilik süre sonu 15.06.2012 olup, bu tarihten 30 gün geriye doğru gidilerek tespit edilecek olan tarihin, (16.05.2012) anılan isteklinin teklifinin hüküm ve sonuç doğurabileceği son gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhtilafa konu duruma bu yönüyle bakıldığında, teminat mektubu sürelerinin uzatılmamış olması << Devamını Oku>> [516]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. << Devamını Oku>> [785]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-616 Sayılı Kararında: İdarenin istekliye iki günlük tamamlama süresi vermesi durumu incelendiğinde, ilgili mevzuatında iki iş gününden az olmamak üzere düzenlemesinin bulunması karşısında 18.10.2012 tarihinde gönderilen yazıda belirtilen iki günlük süre usul yönünden kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Ancak belirtilen aykırılığın başvuru sahibinin hakkını ihlal etmesi için ihale sürecinin e << Devamını Oku>> [485]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Teklif mektubundaki isteklinin ismi ile teklif mektubundaki kaşenin uyumsuzluğu durumunda ne yapılması gerekmektedir? << Devamını Oku>> [845]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım, 2886 sayılı Kanununun 57'nci maddesine göre; “Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır” h&uum << Devamını Oku>> [2579]