ihale-soru-cevap-logo.png

" Hizmet " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda,  idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tabl << Devamını Oku>> [20]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama işi için yapılan ihale sonucunda ihale üstünde bırakılan firmaya ait araçlar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınıp araçlar göreve başlatılmış, 5 ay sonra da araçların şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle kurum eksik hususlarla ilgili rapor oluşturmuştur. Rapor sonucunda muayene kabul komisyonunda görevli personele disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, ceza yönünden herhangi bir işlem yapılmamıştır. […] << Devamını Oku>> [338]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,  4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde i << Devamını Oku>> [31]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde hangi durumda ve limite kadar iş bitirme şartı aranmaz üstadım. << Devamını Oku>> [58]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden,4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde - ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, - söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt << Devamını Oku>> [45]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemeler neticesinde ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. İhale dokümanı kapsamında yer verilen Sözleşme Tasarısı’nın 22’nci maddesinde yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiş olup personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmaya << Devamını Oku>> [137]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi incelendiğinde, a1 katsayısının 0,2261 olarak belirlendiği, aynı maddenin endeks bölümünde de “Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6ncı maddesine göre hesaplanacaktır.” ifadesine yer verildiği, -yukarıda aktarılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde de a1 katsayısının anılan Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayı olduğu açıkça ifade edild << Devamını Oku>> [45]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat kapsamında, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarelerce ne şekilde değerlendirileceği  ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi yöntemlerle sunulabileceğine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir: Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifi/proforma fat << Devamını Oku>> [40]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda fiyat teklifi veren kişinin Şirketin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, -aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, -söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, -fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, -fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işlemi << Devamını Oku>> [61]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhaleye ait İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı incelendiğinde; -işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu, -bu kapsamda fiyat farkına ilişkin uygulamanın 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi çerçevesinde yapılacağının düzenlendiği görülmekle beraber -doküman düzenlemeleri kapsamında fiyat farkına ilişkin herhangi bir katsayı << Devamını Oku>> [74]