ihale-soru-cevap-logo.png

" Listesine " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Denetçi sorgusunda yerinde yapılan denetimler neticesinde tespit ettiği eksik ve kusurlu imalatları belirtmiş, bunun üzerine sorumlular tutanaktaki söz konusu imalatların bir kısmının eksik veya kusurlu olmadıklarını yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde ettikleri fotoğraflar ve belgelerle yani kanıtlayıcı belgelerle kanıtlamışlar ve geri kalan dört kalem imalatın eksik veya kusurlu olduğunu kabul edip 2015 yılı rayiçlerinden birim fiyat analizi yaparak kamu zararını yeniden hesaplamışlardı << Devamını Oku>> [505]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, kusurlu ve eksik imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [443]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.II-1915 sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunun temel amaçlarından biri olarak, isteklilerin ekonomik ve mali ile mesleki ve teknik yeterliği olanlarının ihalelere katılmaları ve ihale konusu işle ilgili olarak Kurumca belirlenen ölçütler içinde, idarece belirlenen yeterlik oranlarına sahip olmaları gerektiğinden, alt yüklenicilerin listesine idarenin onay verirken, alt yüklenicilerin, ihale konusu iş veya işin […] << Devamını Oku>> [712]