ihale-soru-cevap-logo.png

" müdürlüğünün " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikâyete konu edilen iş deneyim belgesini düzenleyen bölge müdürlüğü ile ihaleyi yapan bölge müdürlüğü farklı olsa dahi her iki bölge müdürlüğü de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, kendi görev sahaları kapsamında, fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleri olmasından mütevellit söz konusu ihalede Fethullah B...giç’in hisse oranıyla ortağı olduğu C...ysu İnşaat ve Ticaret A.Ş.nin bahse konu ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanlar << Devamını Oku>> [1836]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.IV-2215 Sayılı Kararı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: … b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. … << Devamını Oku>> [410]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurulun 29.09.2003 tarihli ve 2003/DK.D-277 sayılı kararıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyet konusu başlığı altında sayılan “Şeker, alkol, melas nakliyesi” hizmet alımları 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır. << Devamını Oku>> [533]