ihale-soru-cevap-logo.png

" standardına " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnsan taşımak için tasarlanmış iki adet asansörde, özürlülerin kullanabilmesi için yapılmasına ihtiyaç duyulan ilave işlere ilişkin durumun, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında mütalaa edilebileceği, buradan hareketle de sözleşme bedelinin iş artışı dahilinde kalması şartıyla, bu iki asansördeki özürlülerle ilgili imalatların bahis konusu işe ait sözleşme kapsamında yaptırılabileceği hk. << Devamını Oku>> [543]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Zeyilname ile değişik idari şartnamede teklif edilen kameraların üreticisinin ONVIF standardına uygun teknik komite üyesi olması gerektiği belirtilmişse de; üyeliğin belgelendirilmesi gerektiğine ve bu belgelendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması ile idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ONVIF standardına uygun teknik komite üyeliğine ilişkin bir belge istememesi durumu birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu belgelerin tekliflerin değerlendirilmes << Devamını Oku>> [2038]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında alarm izleme merkezlerinin kendi abonelerinin alarm izleme cihazlarının bakım, onarım ve güncelleme gibi işlemlerine dair servis hizmetleri vermelerinin mümkün olduğu, ancak özel güvenlik şirketlerinin hizmet sözleşmesi imzalamadıkları, abonesi olmayan üçüncü kişilere bu tür hizmetleri vermeleri durumunda 5188 sayılı Kanuna aykırılık teşkil edeceğinden özel güvenlik faaliyet izin belgeleri iptal edileceği, kendi abonelerinde kullandıkları alarm cih << Devamını Oku>> [1583]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale onay belgesi ekinde yer alan fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçede idare kamera, alarm ve güvenlik sistemlerinin izleme, takip ve bakım onarımının yapılmasının fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilmesi ile hizmetin verimli, etkin ve fonksiyonel bir şekilde işleyeceğini öngörmekte ve bu kapsamda mali teklifi % 80, fiyat dışı unsurları olarak belirlemektedir. Yapılan incelemede işin özelliği göz önünde bulundurularak fiyat dışı unsur belirlenmesi konusunda idarenin takdir yetkisi bulund << Devamını Oku>> [1360]