ihale-soru-cevap-logo.png

" sunuluş " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ticaret sicil gazeteleri, K1* yetki belgesi ile iş deneyim belgesinin üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyid edilebilen belgeler oldukları, dolayısıyla anılan belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların da aranmayacağı hk. << Devamını Oku>> [35]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dosyasına koyacağım,  iş deneyim belgesini noterden çoğalttım ve noterde üzerine ”iş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilerek şerhle geri verilen aslının aynı olduğunu ve bir örneğin dairede saklandığını tasdik ederiz ” kaşesi basılmıştır. ihalede kullanabilir miyim? << Devamını Oku>> [67]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale işlem dosyası kapsamında, başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Ok... Müh. ve İnş. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu, “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” üzerinde yapılan incelemede evrak üzerinde, T.C Ankara 17. Noterliğinin 29.08.2014 tarihli ve 12431 nolu, 17.09.2014 tarihli ve 13180 nolu ile 17.02.2015 tarihli ve 02795 nolu 3 adet noter onayı bulunduğu ve yine evrak üzerine 2 adet “aslına uygundur suret” şerhinin bulunduğu görülmüş olup, noterliğin ilgili Kanun v << Devamını Oku>> [1310]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proforma faturanın açıklamaların sunulması için belirlenmiş olan süreden sonra idareye ulaştığı gerekçeleriyle anılan proforma faturanın İhale Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [605]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin sunmuş olduğu imza sirküleri örneğinin taşıdığı “işbu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilen aslına uygunluğunu onaylarım” şerhinin, söz konusu belgenin aslının notere sunularak örneğin tasdik ettirildiği anlamına geldiği ve bu anlamda nitelik olarak uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [614]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fatura örneklerinin asıl belge olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla asıl belge olarak kabul edilecek olan fatura örneklerinin idareye ibraz edilerek idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş suretlerinin sunulabileceği, idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı hk. << Devamını Oku>> [467]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi g << Devamını Oku>> [453]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan ihalede, başvuru sahibince ilgili meslek odası tarafından 07.05.2015 tarihinde onaylanmış “iş bu suret aslının aynıdır” ibaresinin yer aldığı ıslak imzalı Ticaret Sicili Gazetesi suretinin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, anılan belgenin fotokopisinin sunulduğu ve söz konusu fotokopide noter onayının bulunmadığı, ayrıca ihale dokümanında internet üzerinden teyit edilebilecek belgelerin çıktılarının sunulabileceğine yönelik düzenlemenin yer almadığı, bahsi geçen belgelerin sadece int << Devamını Oku>> [1366]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yurt dışından alınan belgelerin taşıması gereken şartlar ilişkin karar. << Devamını Oku>> [1359]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerine göre, noterlerin dahi asıl belgeyi görmeden belgenin çoğaltılan örneğine “aslının aynıdır” veya bu anlama gelebilecek bir şerh düşemeyeceği dikkate alındığında, idarece asıl belge görülmeden, fotokopi olarak sunulan surete “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelen bir şerhin düşülemeyeceği anlaşıldığından idare yetkilisinin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anılan ihalede, başvuru sahibince ilgili meslek odası tarafından 07.05.2015 tarihinde << Devamını Oku>> [1294]