ihale-soru-cevap-logo.png

" tasdik " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dosyasına koyacağım,  iş deneyim belgesini noterden çoğalttım ve noterde üzerine ”iş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilerek şerhle geri verilen aslının aynı olduğunu ve bir örneğin dairede saklandığını tasdik ederiz ” kaşesi basılmıştır. ihalede kullanabilir miyim? << Devamını Oku>> [67]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 16.04.2014 tarih ve E:2009/4979, K:2014/1439 sayılı kararı ile “ ..Bakılan davada, davacı şirketin teklif kapsamında idareye sunduğu TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sisteme Belgeleri incelendiğinde; belgelerdeki noter onaylarında; “İşbu örneğin ibraz edilenin aslının aynı olduğu tasdik olunur.” Şerhi bulunmaktadır. Noter onaylı bu şerhte “..aslının aynı olduğu […] << Devamını Oku>> [411]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve E:2012/1194 sayılı kararında özetle, “…anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 39 adet iş kalemi içerisinde 2 adet iş kalemi için tespit edilen idarece belirlenen metrajlar ile istekli tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılığın idarenin tespitinin aksine kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldüğünden davacının tekl << Devamını Oku>> [366]