ihale-soru-cevap-logo.png

" teyit " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 “Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Bilanço bilgileri 2021 yılı olarak işlenmiş olup; 2021 yılına ait bilanço bilgilerinin tevsiki yapılmamıştır...” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerin sunulup sunulmamasının tercihe bağlı olduğu, kendileri tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda 2021 yılına ilişkin verilen sunulduğu, dolayısıyla mali tabloların teyidine yönelik belgelerin idareye sunulmasının talep edilm << Devamını Oku>> [32]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

03.03.2020 tarihinde yapılan ihaleye 21 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Ömer İnan’a EKAP ortamında gönderilen 04.03.2020 tarihli ve E.11679 sayılı “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “………..Şartnamenin 7.9 maddesine uygun olarak, 09.03.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir. … Sunulması Gereken Belgeler İmza Beyannamesi İmza Sirküleri Vekaletname Bilgileri Ticaret Sicili Bilgileri Elektronik İhale << Devamını Oku>> [421]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesi ve “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde idareler ve istekliler tarafından uyulması gereken kurallar hüküm altına alınmış olup, bahse konu madde düzenlemelerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş isteklinin sözleşmeye davet edilmesini takiben 10 gün içerisinde kesin teminatı vermek suretiyle, sözleşmeyi imzalamaları gerektiği, Kanunda ve mevzuat << Devamını Oku>> [1005]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen hükümleri ve açıklamalarından, ortaklık durum belgesinin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu anlaşılm << Devamını Oku>> [1098]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçeriğinde banka referans mektubunda olması gereken tüm bilgileri ihtiva eden ve banka referans mektubunu düzenleyen banka şubesi görevlisi ile banka genel müdürlük yetkililerinin de imzasını taşıyan teyit mektubunun da mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen yeterlik belgesi olarak kabul edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı hk. << Devamını Oku>> [599]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekap üzerinde bir kayıt olmadığı için teyit yapamadığımız, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [1249]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Merhaba! Açık İhale- İstekli Teklif ettiği Bedelin % 10 undan az olmamak üzere Bankadan Kullanılmamış kredisini vs. gösteren çift imzalı referans mektubu ve teyit yazısı almış ama Muhatabın adı ve adresi kısmını boş bırakmış..Yani hangi idareye sunulacağını yazmamış bu durumda bu istekli değerlendirme dışı bırakılır mı? << Devamını Oku>> [1361]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

EKAP Üzerinden Tebligat Yapılabilir mi, Teyit Gerekir mi, Hangi Bildirimler EKAP üzerinden Yapılabilir? << Devamını Oku>> [1370]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, ihalemizde EKAP üzerinden tebligat yapmak istiyoruz, yapabilir miyiz ayrıca bunu teyit etmek gerekir mi? << Devamını Oku>> [545]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

EKAP Üzerinden Tebligat Yapılabilir mi, Teyit Gerekir mi, Hangi Bildirimler EKAP üzerinden Yapılabilir? << Devamını Oku>> [1338]