ihale-soru-cevap-logo.png

" uyumlu " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen hükümleri ve açıklamalarından, ortaklık durum belgesinin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu anlaşılm << Devamını Oku>> [1002]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın yürürlük tarihinin 29.11.2013 olduğu, inceleme konusu ihalenin ilan tarihinin ise 03.09.2014 tarihi olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan mevcut doküman düzenlemeleri çerçevesinde teklif verecek isteklilerin tekliflerini yürürlükteki mev << Devamını Oku>> [701]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife açık yapılan bir ihalede istekli tüm kısımlara teklif vermiştir. Birim teklif cetvelinde herhangi bir aritmetik hata bulunmamıştır. Ancak birim teklif cetvelindeki toplam tutarı teklif mektubuna yazarken sehven de olsa farklı bir tutar yazar ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? << Devamını Oku>> [384]