ihale-soru-cevap-logo.png

" 12 " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2013 tarih ve E:2009/5420, K:2013/2781 sayılı kararında, “Dava dosyasının incelenmesinden, … Hastanesi’nce 25.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 05.03.2008 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, … Hastanesi Baştabipliği’nin 14.03.2008 tarihli işlemi ile reddedildiği, bunun üzerine davacı şirketin 03.04.2008 tarihli d << Devamını Oku>> [345]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin süresi 640 takvim günü olarak belirlenen dava konusu ihalede, isteklilerin sunacakları cirolarına ve gelirlerine ilişkin belgelerin teklif bedellerinin sırasıyla ve %8’inden az olmaması gerektiği, dava konusu ihaleye ait ihale ilanında, mevzuata uygun oranların yer aldığı düzenlemeler bulunurken, İdari Şartname’de ise bu oranların mevzuata aykırı olarak asgari sınırların altına düşürüldüğü, bunun da ihale dokümanları arasında çelişki bulunmaması gerektiğini belirten mevzuata aykırılık teşki << Devamını Oku>> [445]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdava konusu ihaleye ait ihale ilanında, mevzuata uygun oranların yer aldığı düzenlemeler bulunurken, İdari Şartname’de ise bu oranların mevzuata aykırı olarak asgari sınırların altına düşürüldüğü, bunun da ihale dokümanları arasında çelişki bulunmaması gerektiğini belirten mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca İdari Şartname’de oranların düşürülmesi her ne kadar ihaleye katılanların lehine bir durum gibi görünse de, ihaleye katılım için şartnamede öngörülen düzenleme bakımından gereken yeter << Devamını Oku>> [492]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfının üzerinde idare adresinin “T.C.K. 12. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Erzurum” olarak yer aldığı, İdari Şartname’de tekliflerin sunulacağı adresin “Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Erzurum” belirlendiği, Erzurum ili içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idare ile aynı ada sahip başka kurum bulunmayacağı ve başvuru sahibi tarafından teklif zarfının idareye elden teslim edildiği dikkate alındığında, teklif zarfı üzerinde yer alan adresin idareyi tarif edecek düzeyd << Devamını Oku>> [536]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-766 Sayılı Kararında: İhale dokümanı içerisinde yer alan ihtiyacın belirlenmesine yönelik 26.02.2010 tarihli idarenin olur yazısında söz konusu iş kalemlerinde yer alan öğün adetlerinin 1 yıl esas alınarak belirlendiği, anılan şikayet başvurusu üzerine 21.12.2010 tarihinde yapılan zeyilname ile işin süresinin “12 ay” yerine “11 ay”a indirilmesine rağmen ihale konusu işin maliyet bileşenlerini [&hel << Devamını Oku>> [566]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Hocam Geçici kabulü yapılmış olan yapım işinde yüklenicinin SGK pirim borcu varsa kesin teminatının 1/2 si verilebilir mi? << Devamını Oku>> [293]