Ciroyla ilgili olarak ihale ilanında %12 ve %8 oranları aranırken, İdari Şartname’de %9 ve %6 oranlarının aranan ihale iptal edilebilir mi?

Özet

İdava konusu ihaleye ait ihale ilanında, mevzuata uygun oranların yer aldığı düzenlemeler bulunurken, İdari Şartname’de ise bu oranların mevzuata aykırı olarak asgari sınırların altına düşürüldüğü, bunun da ihale dokümanları arasında çelişki bulunmaması gerektiğini belirten mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca İdari Şartname’de oranların düşürülmesi her ne kadar ihaleye katılanların lehine bir durum gibi görünse de, ihaleye katılım için şartnamede öngörülen düzenleme bakımından gereken yeterliliğe sahip olup, ihale ilanına göre aynı yeterliliğe sahip olmayanların ihaleye katılmaktan vazgeçecekleri ihtimali göz önüne alındığında, bunun ihaleye katılımı azalttığı ve rekabeti engellediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine hükmeden temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2013 tarih ve E:2009/5420, K:2013/2781 sayılı kararında

     “Dava dosyasının incelenmesinden, … Hastanesi’nce 25.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 05.03.2008 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, … Hastanesi Baştabipliği’nin 14.03.2008 tarihli işlemi ile reddedildiği, bunun üzerine davacı şirketin 03.04.2008 tarihli dilekçesi ile, ciroyla ilgili olarak ihale ilanında %12 ve %8 oranları aranırken, İdari Şartname’de %9 ve %6 oranlarının arandığı, ilan ile İdari Şartname arasında çelişki olduğu iddialarıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu işlemi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.

      Bu durumda, işin süresi 640 takvim günü olarak belirlenen dava konusu ihalede, isteklilerin sunacakları cirolarına ve gelirlerine ilişkin belgelerin teklif bedellerinin sırasıyla %12 ve %8’inden az olmaması gerektiği, dava konusu ihaleye ait ihale ilanında, mevzuata uygun oranların yer aldığı düzenlemeler bulunurken, İdari Şartname’de ise bu oranların mevzuata aykırı olarak asgari sınırların altına düşürüldüğü, bunun da ihale dokümanları arasında çelişki bulunmaması gerektiğini belirten mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca İdari Şartname’de oranların düşürülmesi her ne kadar ihaleye katılanların lehine bir durum gibi görünse de, ihaleye katılım için şartnamede öngörülen düzenleme bakımından gereken yeterliliğe sahip olup, ihale ilanına göre aynı yeterliliğe sahip olmayanların ihaleye katılmaktan vazgeçecekleri ihtimali göz önüne alındığında, bunun ihaleye katılımı azalttığı ve rekabeti engellediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine hükmeden temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.”


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap