ihale-soru-cevap-logo.png

" adı " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir adi ortaklık olduğu, adi ortaklıkların, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sınırlı olarak sayılan ticaret ortaklıkları arasında yer almadığı ve aynı Kanun'un 152. maddesi kapsamında nev'i değişikliğinin sadece ticaret ortaklıkları arasında yapılabileceğinin düzenlendiği, bu anlamda devir işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre adi ortaklık limited şirkete dönüşemeyeceğinden, ... Enerji Ortak << Devamını Oku>> [1544]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgelerde TÜRMOB kaşesinin ve kaşe üzerinde de imzanın bulunduğu, idare tarafından söz konusu belgelerle ilgili olarak yapılan teyitten de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14.05.2012 tarihli cevabi yazısı ile 22145 numaralı kaşenin odalarının 23443 sicil numaralı serbest muhasebeci mali müşavir üyesi…..’ya ait olduğu << Devamını Oku>> [1282]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerinden, isteklilerin ihaleye iş ortaklığı olarak katılmaları halinde, teklifleri kapsamında iş ortaklığı beyannamesinin sunulması ve sunulan beyannamede iş ortaklığının en çok hisseye sahip ortağının pilot ortak olarak gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda T... Tur. Tic. Ltd. Şti- H... Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olarak hazırlandığı, beyannamenin pilot ortağın isminin belirtilmesi gereken kısımd << Devamını Oku>> [790]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirleme yetki ve sorumluluğunun ihale komisyonunda bulunduğu, bu nedenle, içerisinde ihale komisyonunun üç adet üyesinin de yer aldığı demonstrasyon komisyonunun değerlendirmelerinden faydalanılarak alınmış olan ihale komisyon kararının, yukarıda yer verilen, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere, ihale komisyonu dışında b << Devamını Oku>> [723]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirleme yetki ve sorumluluğunun ihale komisyonunda bulunduğu, bu nedenle, içerisinde ihale komisyonunun üç adet üyesinin de yer aldığı demonstrasyon komisyonunun değerlendirmelerinden faydalanılarak alınmış olan ihale komisyon kararının, yukarıda yer verilen, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere, ihale komisyonu dışında b << Devamını Oku>> [563]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekliler tarafından sunulacak banka referans mektuplarının İhale Uygulama Yönetmeliklerinde EK-1’ inde yer alan banka referans mektubu standart formuna ( KİK025.0/H) uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu standart formda, isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatına ilişkin bilgiler ile banka yetkililerin isim, unvan ve imzalarının yer alması öngörülmüştür. Bu çerçevede istek << Devamını Oku>> [1860]