Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgelerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin adı ve soyadının bulunmadığı durumda ne yapılması gerekir?

Özet

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgelerde TÜRMOB kaşesinin ve kaşe üzerinde de imzanın bulunduğu, idare tarafından söz konusu belgelerle ilgili olarak yapılan teyitten de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14.05.2012 tarihli cevabi yazısı ile 22145 numaralı kaşenin odalarının 23443 sicil numaralı serbest muhasebeci mali müşavir üyesi…..’ya ait olduğu tespitinin yapıldığı ve anılan kişiye ait imza beyannamesi ile oda faaliyet belgesinin de idareye gönderildiği anlaşıldığından, ayrıca İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından gönderilen imza beyannamesinden “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgeler üzerindeki imzanın…..’ya ait olduğu hususu da tespit edildiğinden söz konusu belgelerin bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir. Buna göre, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin bu haliyle geçerli kabul edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmek üzere düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi       :           11.06.2012

Karar No           :           2012/UY.I-2482

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeye istinaden başvuru sahibi tarafından “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” verilmiş olup söz konusu belgelerin 22145 kaşe numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavire ait TÜRMOB kaşesi ile onaylandığı, ancak belge üzerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin adı ve soyadının bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, anılan kişiye ait faaliyet belgesi de ihale işlem dosyasında bulunmamaktadır.

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 06.04.2012 tarihli uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçesine ilişkin tutanakta; “Bilanço Bilgileri ve Gelir Tablolarını düzenleyen kişinin adı ve soyadı bulunmadığı gibi meslek mensubuna ait faaliyet belgesi de dosyasında bulunmadığından” ifadesine yer verilerek başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Başvuru sahibinin idareye şikâyeti üzerine idarece, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (İstanbul SMMM Odası) yazılan 11.05.2012 tarihli yazı ile 22145 kaşe numaralı üyeye ait faaliyet belgesi ile imza beyanı istenmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14.05.2012 tarihli cevabi yazısında, 22145 numaralı kaşenin odalarının 23443 sicil numaralı serbest muhasebeci mali müşavir üyesi Çiğdem Kaya’ya ait olduğu tespitinin yapıldığı belirtilerek anılan kişiye ait imza beyannamesi ile oda faaliyet belgesi gönderilmiştir. İdarece söz konusu tespit yapılmış olmasına rağmen başvuru sahibinin şikâyeti uygun bulunmayarak reddedilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar…

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.”hükmüne,

“İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde ise; “(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur…

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…”hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8 inci maddenin 8.4 numaralı alt bendinde; “İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” şeklinde açıklama bulunmaktadır.

15/11/2002 tarih ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte;

“Kaşenin Temini Madde 5: Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarına kaşeler Birlik tarafından, bedel karşılığında verilir. "Kaşe Talep Formları" Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin bağlı oldukları Odalar tarafından Birliğe gönderilir.

Kaşelerin Şekli Madde 6 : Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.

Sorumluluk Madde 8 : Meslek mensupları düzenlemek durumunda bulundukları resmi ve mesleki evrakta kullanacakları kaşelerin kullanımından ve saklanmasından sorumludurlar.

İbraz ve İade Mecburiyeti Madde 9 : Meslek mensupları, bağlı oldukları Oda veya Birlik tarafından istendiğinde kaşeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Ruhsatın iptali, meslekten ayrılma, ölüm ve diğer hallerde meslek mensupları veya mirasçıları kaşeyi 15 gün içinde bağlı oldukları Odalara tutanak karşılığında iade ederler.

İade edilen kaşeler, Odalar tarafından "Teslim Tutanağı" ile birlikte Birliğe gönderilir.

Unvan Değişikliği Madde 10 : Unvan değişikliği olduğu takdirde eski kaşe iade edilerek yenisi alınır.

İade edilen kaşeler, Odalar tarafından “Teslim Tutanağı” ile birlikte Birliğe gönderilir.

Kaşe Kaybı Madde 11 : Kaşelerini kaybeden meslek mensupları; 15 gün içinde gazetede yayımlanan kayıp ilanıyla birlikte bağlı oldukları Odalarına başvurarak bedeli karşılığında yeni kaşe talep ederler

Meslek Kütüğü Madde 12 : Birliğin meslek kütüğündeki Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kaydının yanına kaşe numarası da yazılır.

Meslek Bilgi Formu Madde 13 :Meslek Mensubunun Odadan alacağı mesleki bilgi formlarında (faaliyet belgesi ve benzeri) diğer bilgilerinin yanına kaşe numarası da yazılır.

Nakil Madde 14 : Odalar arasında nakil yapılması kaşenin değiştirilmesini gerektirmez.

Kaşelerin Teslimi ve Kullanımı Madde 15: Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı, yenilenmesi ve bedeli konularında sirküler yayınlamaya Birlik Genel Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1 : Kaşe almamış meslek mensupları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, kaşe almak zorundadır. “şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yukarıya aktarılan hükümlerinde TÜRMOB kaşesinin kimler tarafından ve nasıl kullanılacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgelerde TÜRMOB kaşesinin ve kaşe üzerinde de imzanın bulunduğu, idare tarafından söz konusu belgelerle ilgili olarak yapılan teyitten de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14.05.2012 tarihli cevabi yazısı ile 22145 numaralı kaşenin odalarının 23443 sicil numaralı serbest muhasebeci mali müşavir üyesi…..’ya ait olduğu tespitinin yapıldığı ve anılan kişiye ait imza beyannamesi ile oda faaliyet belgesinin de idareye gönderildiği anlaşıldığından, ayrıca İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından gönderilen imza beyannamesinden “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgeler üzerindeki imzanın…..’ya ait olduğu hususu da tespit edildiğinden söz konusu belgelerin bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir. Buna göre, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin bu haliyle geçerli kabul edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmek üzere düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap