ihale-soru-cevap-logo.png

" bilmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale ortak diğer ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler tarafından ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Kanun’un istekliyi, belirlediği durumlara uyulmaması durumunda parasal olarak cezalandırmaya ilişkin yaptırımı uygulanmayacağı gibi aynı zamanda idare aleyhine ve istekli lehine zenginleşmeye sebebiyet verilebilecektir. Söz konusu durumlara maruz kalmamak ve doğabilecek kamu zararına sebebiyet vermemek için idarelerin ve yaptırıma maruz ka << Devamını Oku>> [267]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde kalan yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra tespit edilirse; taraflar arasında akdedilen ihale sözleşmesi hükümleri de değerlendirilmek suretiyle; kesin teminat ve ek kesin teminatların irad kaydedilebilmesi için sözleşmenin feshedilmesi gerekir. İhale sözleşmesinin feshedilmeyip idarece, yükleniciye işin tamamlattırılarak kesin kabulünün de yapılmış olması ve yüklenicinin bu aşamada idare << Devamını Oku>> [632]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Geçici teminatın irat kaydedilebilmesi için ihaleye teklif veren kişinin ihalelere girmekten men edildiğine ilişkin karar verilmiş olması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [530]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-405 Sayılı Kararında:       İlanda ve idari şartnamede ihale tarihinin birbirinden farklı olarak düzenlendiği, idari şartnamede ihale tarihinin yanlış olarak yazıldığı, bu durumda idari şartnamede yapılan yanlışlığın 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen sürelere uyularak zeyilname düzenlenerek giderilmesi gerektiği halde, idarece mevzuata uygun zeyilname ile yanlışlığın düzeltilmedi << Devamını Oku>> [512]