Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra tespit edilirse, kesin teminat ve ek kesin teminatların irad kaydedilebilmesi için sözleşmenin feshedilmesi gerektiği hk. (Yargıtay)

Özet

İhale üzerinde kalan yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra tespit edilirse; taraflar arasında akdedilen ihale sözleşmesi hükümleri de değerlendirilmek suretiyle; kesin teminat ve ek kesin teminatların irad kaydedilebilmesi için sözleşmenin feshedilmesi gerekir. İhale sözleşmesinin feshedilmeyip idarece, yükleniciye işin tamamlattırılarak kesin kabulünün de yapılmış olması ve yüklenicinin bu aşamada idareye herhangi bir borcunun da olmaması halinde paraya çevrilen teminat mektupları toplamının yükleniciye iadesi gerekir.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi

E: 2006/7494

K: 2007/1172

Dava, nakde çevrilen teminat mektuplarının bedellerinin tahsili ile maddi ve manevi tazminat istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tedaş Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 72. maddesinde "doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacaklardan biri ihaleye katılır ve ihale üzerinde kalırsa, bu durumun teşekkülce sonradan tespiti halinde teklifi dikkate alınmaz ve geçici teminatı da gelir kaydedilir. Bu durum sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkarsa, sözleşmesi fesh edilerek kesin teminatı gelir kaydedilir" düzenlemesine yer verilmiştir. Benzer bir hüküm Teklif İsteme Şartnamesinin 4/f maddesinde de yer almaktadır. Taraflar arasında 08.07.1998 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra davacı şirketin ihaleye katılamayacak durumda olduğu belirlendiğinden bu hükümlere göre teminatın gelir kaydedilebilmesi için sözleşmenin feshedilmiş olması gerekir.

Somut olayda davacı şirketin ihaleye katılamayacak durumda olduğu, sözleşmeden sonra belirlendiği halde bu nedenle sözleşme fesh edilmediğinden yukarıda belirtilen maddelere dayanılarak teminatın gelir kaydedilmesi mümkün değildir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 31. maddesinde teminatın geri verilmesi düzenlenmiştir.

Dosyadaki geçici kabule ilişkin 28.11.2000 tarihli tutanak ve eklerinde davacı yüklenici şirket tarafından yapılan ve teslim edilen işte kusur ve noksan olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca, kesin kabulde de yüklenici şirketin borcu çıkmamışsa paraya çevrilen teminat mektupları toplamının davacı şirkete iadesi gerekir.

Mahkemece bu konuda gerekli araştırma yapılmadan yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Yapılacak iş, davacı yüklenici şirketin işin kesin hesabında herhangi bir borcu çıkmışsa, bu miktar düşülerek paraya çevrilen teminat mektuplarından kalan bedelin davacıya iadesine karar verilmesinden, davacı yüklenici şirketin herhangi bir borcu çıkmamışsa, paraya çevrilen teminat mektuplarının tamamı yönünden tahsil kararı verilmesinden ibarettir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap