ihale-soru-cevap-logo.png

" Çalış " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakılma olanağının bulunmadığı, yalnızca sınır değerin altında kalınması durumunda Kanun’un 38 ve Tebliğ’in 79’uncu maddelerinde yer alan hükümler gereği yapılacak olan aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında bu tür << Devamını Oku>> [174]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.II-324 Kararında:    Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığ << Devamını Oku>> [482]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin A.11’inci maddesindeki “…Firma hastaların damar yolunun açılması gibi BT ve MR çekimlerinde gerekebilecek tıbbi işlemleri yapabilecek personel bulunduracaktır. Bu teknisyen-tekniker ve hemşirenin görev tanımı Radyoloji Kliniği tarafından belirlenecektir…” düzenlemenin Sağlık Bakanlığı’nın 2011/56 sayılı Genelgesi’ne aykırı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan İdari Şartname’nin 47.1.9’uncu maddesinde yer verilen “Bu şartname ve eklerinde hüküm bulunmaması veya bulunan hükümleri << Devamını Oku>> [700]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “A-Genel Hükümler” başlığı altında “11)…Çalışacak tüm personelin işe alımında ve çalışmaya devam etmesinde Radyoloji Kliniği ve Hastane İdaresi onayı alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca idareler tarafından çalışan personelin denetiminin; sadece Teknik Şartname’de istenen kriterlere ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye tanınan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılabileceği, ihale do << Devamını Oku>> [896]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı Kanun’un 53, 54 ve 55’inci maddeleri uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin haklarının idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılması gerekmekte olup, izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dâhil kabul edilecektir. Yapılan incelemede, idare tarafından Teknik Şartname’de ölüm, doğum, evlilik gibi sosyal hak izni kullanımı ile sıhhi izin vb. nedenlerle personelde eksilme olması durumunun düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nda ise yüklenici tarafından, idarenin ta << Devamını Oku>> [791]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com