ihale-soru-cevap-logo.png

" cetvelinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 07.11.2012 tarih ve E:2012/2781, K:2012/2783 sayılı kararı ile, “…. ihale mevzuatında herhangi bir tanımı bulunmamakla birlikte, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetveli, ihaleye sunulan “teklif mektubunda yer alan bedelin detaylandırılarak, ihale konusu iş kalemlerinin her biri ile ilgili teklif edilen bedelleri içeren ve iş kalemlerinin sayfasına […] << Devamını Oku>> [536]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen 31.07.2007 günlü raporda inceleme konusu belgede 45. sırada bulunan birim fiyat bölümündeki 125 rakamlarından 2 rakamının 3 rakamına dönüştürüldüğünün, Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen 18.01.2008 günlü raporda ise incelenen belgedeki 135 sayısının 3 rakamının aynı evsaftaki kalemle 2 rakamına dönüştürüldüğünün bildirilmesi ve tüm dosya içeriğine göre Ş. firmasının teklifi ekinde yer alan maliyet cetvelindeki birim fiyatta yapılan rakam deği << Devamını Oku>> [524]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin dört sayfadan oluştuğu, imza ve kaşe yerinin genel toplamın bulunduğu üçüncü sayfada yer aldığı, dördüncü sayfada ise sadece dipnotların bulunduğu, dördüncü sayfadaki dipnotun 8'inci maddesinde “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mek << Devamını Oku>> [1280]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, teklif mektuplarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda aktarılan niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, birim fiyat teklif cetvellerinin ise teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unva << Devamını Oku>> [679]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından biri fiyat teklifi içeren ve diğerleri fiyat teklifi içermeyen olmak üzere, kaşelenerek imzalanan üç adet teklif mektubu ve üç adet birim fiyat teklif cetveli sunulması fiilinin, kanun koyucunun yasakladığı “rekabeti ya da ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiilleri kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden, ihale komisyonu tarafından tesis edilen, söz konusu fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek i << Devamını Oku>> [885]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad Merhaba Acik ihale yöntemi ile mal alim ihalesi yaptik. İsteklinin vermis oldugu teklif mektubu usulune uygun , ancak teklif birim fiyat cetvelini standart formu degil kendi excell formatinda yaptigi belgeyi kullanmis. 43 kalem olan mali o formata yazmis, kase imza yapmis, aritmetik hata yok, fiyati teklif mektubu ile uyumlu,tek eksik birim fiyat teklif cetveli […] << Devamını Oku>> [390]