Teklif zarfında fiyat tekliflerini içeren teklif mektubu ve teklif cetveli ile bedel kısmı yazılı olmayan 2 adet teklif mektubu ve teklif cetvelinin bulunması durumunda 17/b kapsamında değerlendirilir mi?

Özet

İstekli tarafından biri fiyat teklifi içeren ve diğerleri fiyat teklifi içermeyen olmak üzere, kaşelenerek imzalanan üç adet teklif mektubu ve üç adet birim fiyat teklif cetveli sunulması fiilinin, kanun koyucunun yasakladığı “rekabeti ya da ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiilleri kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden, ihale komisyonu tarafından tesis edilen, söz konusu fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2013/038

Gündem No

: 46

Karar Tarihi

: 21.05.2013

Karar No

: 2013/UM.I-2218

 

Şikayetçi: 

A…ş İnşaat Taahhüt Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti., CEVİZLİDERE CAD. NO : 38/11 ANKARA 

İhaleyi Yapan Daire: 

M… İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 M… 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

30.04.2013 / 15197 

Başvuruya Konu İhale: 

2013/27311 İhale Kayıt Numaralı "M… İl Özel İdaresi Akhisar Şantiye Teslimi Filler Malzeme Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

M… İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 01.04.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “M… İl Özel İdaresi Akhisar Şantiye Teslimi Filler Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak A…ş İnşaat Taahhüt Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.04.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.04.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.04.2013 tarih ve 15197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/1656 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye sundukları teklif zarfında fiyat tekliflerini içeren teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli haricinde bedel kısmı yazılı olmayan 2 adet teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin diğer ihale evrakının arasına karışması nedeniyle hatayla teklif zarfı içine konulduğu, teklif zarfında çıkan diğer iki teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin bedel kısmının boş olduğu, hiçbir tutar içermediği, bu durumun tamamen firma yetkilisinin dikkatsizliğinden kaynaklandığı, idareden saklı ve gizli yapılan veya yapılmaya çalışılan bir işlem bulunmadığı, bu nedenle ihale komisyonunca söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bendi hükmünün ihlali olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, firmalarının kasti bir davranışı olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İhaleye üç isteklinin katıldığı, isteklilerden A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif zarfı içinde biri bedel içeren ve diğerlerinde bedel yazılmamış olan imzalı ve kaşeli 3 (üç) adet teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli olduğunun ihale komisyonunca tespit edildiği, söz konusu durumun idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bendi hükmünün ihlali olarak değerlendirilerek A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.        

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

           c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

            d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

            e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”hükmü yer almaktadır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, istekli tarafından teklif zarfı içerisinde üç adet birim fiyat teklif mektubu ve üç adet birim fiyat teklif cetveli sunulduğu, bunlardan ilkinin teklif bedeli de dâhil olmak üzere teklif mektubunun taşıması gereken tüm şartları taşıdığı, imzalı ve kaşeli olduğu, iki adet birim fiyat teklif mektubu ve iki adet birim fiyat teklif cetvelinin taşıması gereken tüm şartları haiz olduğu, imzalı ve kaşeli olduğu, ancak iki adet birim fiyat teklif mektubunun teklif bedeli kısmının boş olduğu, iki adet birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat ve tutar kısmının boş olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesine göre teklif, Kanun’a göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri ifade etmektedir. Söz konusu hükümden fiyat teklifinin, teklifin esaslı bir unsuru olduğu ve fiyat teklifi içermeyen bir teklif mektubunun 4734 sayılı Kanun’un tanımladığı şekilde “teklif” olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üç adet teklif mektubu sunulduğu anlaşılmakla birlikte, fiyat teklifi içermeyen ikinci ve üçüncü bir teklif mektubu sunulması fiilinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer verilen birden fazla teklif verme yasağını ihlal eder nitelikte olmadığı, bu nedenle A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin söz konusu durumunun idarece 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendini ihlal olarak değerlendirilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, yukarıda belirtildiği üzere teklif mektupları isteklilerin tekliflerinin temelini oluşturmakta olup kamu ihale mevzuatında teklif mektuplarına özel bir önem atfedilmiş ve söz konusu mektupların taşıması gereken şartlar/bilgiler ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, fiyat teklifinin okunabilirliğinden bağımsız olarak, teklif mektuplarında herhangi bir kazıntı, silinti veya düzeltmenin yer almaması gerektiğine hükmedilerek 4734 sayılı Kanun’un rekabet, güvenirlik vb. ilkelerinin tesis edilmesi amaçlanmıştır.

 

Yapılan değerlendirme neticesinde, A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından biri fiyat teklifi içeren ve diğerleri fiyat teklifi içermeyen olmak üzere, kaşelenerek imzalananüç adet teklif mektubu ve üç adet birim fiyat teklif cetveli sunulması fiilinin, kanun koyucunun yasakladığı “rekabeti ya da ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiilleri kapsamındakabul edilmesi gerektiğinden, ihale komisyonu tarafından tesis edilen, söz konusu fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında fazladan iki adet birim fiyat teklif mektubu ve iki adet birim fiyat teklif cetveli bulunması fiili 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ihlali olarak değerlendirilmiş olup, idarece aynı fiilin ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali olarak değerlendirilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmış olmakla birlikte, netice itibariyle A…ş İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde görüldüğünden, düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap