ihale-soru-cevap-logo.png

" Ciroyla " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2013 tarih ve E:2009/5420, K:2013/2781 sayılı kararında, “Dava dosyasının incelenmesinden, … Hastanesi’nce 25.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 05.03.2008 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, … Hastanesi Baştabipliği’nin 14.03.2008 tarihli işlemi ile reddedildiği, bunun üzerine davacı şirketin 03.04.2008 tarihli d << Devamını Oku>> [397]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin süresi 640 takvim günü olarak belirlenen dava konusu ihalede, isteklilerin sunacakları cirolarına ve gelirlerine ilişkin belgelerin teklif bedellerinin sırasıyla ve %8’inden az olmaması gerektiği, dava konusu ihaleye ait ihale ilanında, mevzuata uygun oranların yer aldığı düzenlemeler bulunurken, İdari Şartname’de ise bu oranların mevzuata aykırı olarak asgari sınırların altına düşürüldüğü, bunun da ihale dokümanları arasında çelişki bulunmaması gerektiğini belirten mevzuata aykırılık teşki << Devamını Oku>> [506]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdava konusu ihaleye ait ihale ilanında, mevzuata uygun oranların yer aldığı düzenlemeler bulunurken, İdari Şartname’de ise bu oranların mevzuata aykırı olarak asgari sınırların altına düşürüldüğü, bunun da ihale dokümanları arasında çelişki bulunmaması gerektiğini belirten mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca İdari Şartname’de oranların düşürülmesi her ne kadar ihaleye katılanların lehine bir durum gibi görünse de, ihaleye katılım için şartnamede öngörülen düzenleme bakımından gereken yeter << Devamını Oku>> [572]