ihale-soru-cevap-logo.png

" Danıştay " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurumu'nun itirazen şikâyet başvurularını şikâyet dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlarla sınırlı olarak incelemesi gerekmektedir. Aksi hâlde, şikâyet aşamasında ileri sürülmeyen hususlar yönünden Kanun'un aradığı "şikâyet" aşaması atlanarak doğrudan itirazen şikâyet yolu açılmış olacaktır ki, bu durum merci tecavüzü oluşturacağı gibi, Kanun'un emredici bir hükmünün uygulanmaması sonucunu doğuracaktır. << Devamını Oku>> [150]


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun'un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı; öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, ba << Devamını Oku>> [143]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri ve madde gerekçesinin birlikte değerlendirilmesinden; 58. maddenin birinci fıkrası uyarınca, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasaklama kararı verileceği; 58. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca, birinci fıkraya göre hakkında yasaklama kararı verilenlerin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişilerin şahıs şirketi << Devamını Oku>> [304]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri ve madde gerekçesinin birlikte değerlendirilmesinden; 58. maddenin birinci fıkrası uyarınca, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasaklama kararı verileceği; 58. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca, birinci fıkraya göre hakkında yasaklama kararı verilenlerin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişilerin şahıs şirketi << Devamını Oku>> [265]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapması için 10 günlük sürenin durduğu tarih itibarıyla başlatıldığı ve sözleşmeyi imzalamak için kalan sürenin 27/12/2021 tarihinde sona ereceğinin 23/12/2021 tarihinde davacıya bildirildiği, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihle sözleşmenin imzalanması için son gün olduğu belirtilen tarih arasında dört gün bulunduğu anlaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan kişilere sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinden sonra aynı ihale ile ilgili itirazen şikâyet başvurusunun reddedilm << Devamını Oku>> [347]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapması için 10 günlük sürenin durduğu tarih itibarıyla başlatıldığı ve sözleşmeyi imzalamak için kalan sürenin 27/12/2021 tarihinde sona ereceğinin 23/12/2021 tarihinde davacıya bildirildiği, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihle sözleşmenin imzalanması için son gün olduğu belirtilen tarih arasında dört gün bulunduğu anlaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan kişilere sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinden sonra aynı ihale ile ilgili itirazen şikâyet başvurusunun reddedilm << Devamını Oku>> [356]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat farkı nedeniyle sözleşme tutarı da değiştiğinden, anılan değişiklik üzerinden, 488 sayılı Kanunun yukarıda anılan 14. maddesi uyarınca damga vergisi hesaplanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, bununla birlikte fiyat farkı nedeniyle sözleşme tutarının artırılması, ihale kararını değiştiren bir husus olmadığından, yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale kararı üzerinden vergi alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığına kesin olarak oybirliği ile karar verildi. << Devamını Oku>> [549]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin iptali nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmına isabet eden hizmet bedeli üzerinden fazladan damga vergisi ve karar pulu iade edilmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [522]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

17/06/2021 tarihli Komisyon Kararı ile ihalenin ...Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı fakat daha sonra yapılan kontrollerde ilgilinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının şartnamede öngörülen bedeli karşılamadığından ihalenin onaylanmaması üzerine ihalenin iptaline karar verildiği görülmektedir. Uyuşmazlık konusu ihalede tüm tekliflerin re'sen reddine karar verilmediği; ihalede sunulan tekliflerin ihale dokümanında aranan şartlara uygun olmadıkları değerlendirilerek geç << Devamını Oku>> [309]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu nedenle, dokümana itiraz niteliğindeki iddialarla şikâyet başvurusu yapıldığından bahisle, idarenin diğer eylem ve işlemlerinden kaynaklanan ve dokümana itiraz niteliğinde olmayan iddiaların, öncesinde şikâyet başvurusunda bulunulmaksızın itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, dokümana itiraz niteliğindeki iddialarla şikâyet başvurusu yapıldıktan sonra, ihalede hazırlık, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihale kararı aşamasına ilişkin itirazlardan o << Devamını Oku>> [264]