ihale-soru-cevap-logo.png

" DemostrasyonKatalogNumune " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin idarelerce sadece “muayene ve kabul” aşamasında yapılabileceği gibi, muayene kabul aşaması ile birlikte “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, değerlendirmenin yapıldığı aşamadan bağımsız olarak teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde << Devamını Oku>> [718]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihinden önce isteklilerden numune alınarak numunelerin uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılması, ihale sürecine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunda hüküm altına alınan usule aykırı olup bu hususun da ihalenin iptalini gerektirdiği, dolayısıyla idarece alınan iptal kararının bu yönüyle de yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. << Devamını Oku>> [1276]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.I-2123 Sayılı Kararında: İdari Şartname’de numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılması yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunun cihaz numunesi üzerinden yapılan tespitlere dayanılarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı ve akademik kuruluş tarafından sunulan kataloglar üzerinde yapılan inceleme esas alınarak verilen teknik g& << Devamını Oku>> [613]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, bir belgenin yeterlik kriteri olabilmesi ve isteklilerin teklif zarfı içerisinde sunmalarının istenebilmesi için ihale dokümanında, teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiğinin açık ve net bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde “…Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kanıtlanması amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve benzeri tanıtım materyali teklif << Devamını Oku>> [530]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurlara ait puanlamanın demonstrasyon sonucuna göre yapılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [745]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin ihale dosyasında sunmuş olduğu katalogda yer alan ürünlerin bayilik sözleşmesinde yer alan markaya ait bir ürün olup olmadığı konusunda oluşan belirsizliğin idarece bilgi tamamlatma yolu ile giderilebilecek nitelikte olduğu hk. << Devamını Oku>> [487]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde diğer mal alımı ihalelerinden farklı olarak çeşitli belgelerin istenebileceği, söz konusu belgelere tek tek sayılmak suretiyle mevzuatta yer verildiği, bununla birlikte numune, katalog, Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilmesine ilişkin olarak anılan hususun sadece teklif edilen malların teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek adına yapıl << Devamını Oku>> [1220]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demonstrasyon istenmesi durumunda demonstrasyonun nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştirileceğine ilişkin usul ve/veya esaslar ihale dokümanı ve mevzuatta düzenlenmemiş olmakla birlikte, demonstrasyona en azından ihale komisyonunun uzman üyelerinin katılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede, her ne kadar idare tarafından Kuruma yazılan 14.03.2013 tarihli yazıda ihale komisyonunun uzman üyelerince demonstrasyon yapıldığı belirtilmiş olmakla birlikte,...Tıbbi Malzeme Lojistik Sa << Devamını Oku>> [1038]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale işlem dosyasında yer alan görevlendirme yazılarında belirtildiği üzere demonstrasyonun bilirkişi aracılığıyla gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu durum Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde yer alan; “İhale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca idarece oluşturulan ihale komisyonunda 2 uzman üyenin belirtilmemesi ve idarece demonstrasyon için bilirkişi görevlendirilmesinin talep edilm << Devamını Oku>> [528]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu üyesi olmayan bir kişinin bulunduğu komisyon tarafından yapılan demonstrasyon işlemine ilişkin değerlendirmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olmadığı hk. << Devamını Oku>> [522]