ihale-soru-cevap-logo.png

" durumunu " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu olan idari şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkân bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [1054]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmek ve geçerli teklif sahibi olarak belirlenebilmek için teklif dosyalarında, noter tasdikli imza sirkülerinin yanında, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini/gazetelerini veya bu bilgileri gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir. Tüzel kişi tacir durumunda olan ticaret şirketleri bakımından şirket ortaklarını gösteren belgelerin sunulmasının y << Devamını Oku>> [1494]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kendisine ortaklık durumu kalmayan ortakları hakkında verilen yasaklama kararının, ihale üzerinde kalan firmanın durumunu değiştirmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [535]