Kendisiyle ortaklık durumu kalmayan ortakları hakkında verilen yasaklama kararının, ihale üzerinde kalan firmanın durumunu değiştirir mi

Özet

Kendisine ortaklık durumu kalmayan ortakları hakkında verilen yasaklama kararının, ihale üzerinde kalan firmanın durumunu değiştirmeyeceği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-2551 Sayılı Kararında:

İhale üzerinde bırakılan firma olan … Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmayı oluşturan şirketlerden, … Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına, … Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, … Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’ sine, A..’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

Bu ortaklardan, … Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve … Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006 tarihinde şirkete ortak olan … Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007 tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

… Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin teklif dosyasında yer alan 11.01.2007 tarihinde İzmir 26. Noteri tarafından aslına uygun olduğu onaylanan şirketin karar defterinde 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile … Elektronik San ve Tic. A.Ş.’nin 550 adet hissesini bütün hak ve vecibeleri ile D… Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A.Ş.’ye devredildiği; bu hisse devirlerinin kabulüne ve devrin şirket pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verildiği; aynı tarihte noter tarafından onaylanan ortaklar pay defterinde de bu devir işleminin pay defterine işlendiği, devir sonrasında … Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin hisse oranının % 44,6 ya düştüğü, yeni ortak D… Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A. Ş.’nin de % 10 oranında hisseye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 29.12.2006 tarihinde … Dijital Üretim A.Ş.’nin şirketinin … Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin % 0,2’lik hissesini devralarak şirkete ortak olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesinde;

“Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

… Elektronik San ve Tic. A.Ş., … Dış Tic. A.Ş. ve … Dijital Üretim A.Ş.’nin 25.02.2007 tarihinde yasaklandığı görülmüş olup, bu tarihten önce firmanın ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve yasaklama kararının verildiği tarihte, yasaklanan şirketlerin … Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nde şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı belirlenmiştir.

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından, … Elektronik San ve Tic. A.Ş, … Dış Tic. A.Ş. ve … Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile … Elektronik San ve Tic. A.Ş ve … Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül’ün aynı zamanda ihale üzerinde bırakılan … Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin de Yönetim Kurulunda yer aldıkları ve bu isteklinin ihaleye katılamayacağından bahisle, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, Ahmet Nazif Zorlu ve Ömer Yüngül hakkında verilmiş ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmadığı gibi, karar ve ortaklar pay defterinden bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı olmadığı görülmüştür.

Nitekim, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XV “H. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlıklı maddesinde yer alan;

“4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” açıklamadan da açıkça anlaşıldığı üzere, anılan kişiler hakkında verilmiş ihalelere katılmakta yasaklama kararı bulunmadığı gibi, bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı da olmadığı tespiti karşısında başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap