ihale-soru-cevap-logo.png

" düzelt " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihinden sonra Vergi Dairesine verilen düzeltme beyannamesi ile düzeltilen bilanço değerlerinin ihale tarihi itibarıyla (mali kriterler yetersiz olduğu gerekçesiyle) değerlendirme dışı bırakılması gereken teklifi geçerli hale getirmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [906]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyet önemli bir kavram olarak ortaya çıkmakta ve ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmekte ise de, yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağ << Devamını Oku>> [872]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 30.12.2013 tarih E:2013/2408 ve K:2013/4050 sayılı kararında “… temyize konu davada Mahkemece ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılıklar ortaya çıkması nedeniyle ihalenin iptali yönünde karar verilmesi gerektiğinden işlemin iptaline karar verildiği görülmekle birlikte; ihalede şeffaflık ve rekabet ortamının bozulmadığı, sehven hesaplanan sınır değerin so << Devamını Oku>> [384]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2012/UY.I-2115 Sayılı Kararında: İhale mevzuatı çerçevesinde, teklif kapsamında sunulan bir belgedeki zorunlu asli unsurlar dışındaki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması gerekmekte olup, bu durum sunulan bir belgedeki bilgi yanlışlığının tamamlatılmasını her zaman mümkün kılmamaktadır. Zira, bilançoda yer alan bir parasal tutarın yanlış yazılmış olması, belge incelemesi yapan ihale komisyonu üyeleri ve diğer ilgililer nezdinde [&hel << Devamını Oku>> [499]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.05.2014 tarihli ve E:2014/703, K:2014/1979 sayılı kararında, “…Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde 31.10.2012tarihli ve 179-VT-1154 nolu 40.000,00-TL tutarlı geçici teminat mektubunun yer aldığı, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazısının mevcut olmadığı, anılan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinde << Devamını Oku>> [420]