ihale-soru-cevap-logo.png

" FARKI " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde asgari ücret fiyat farkı hesaplanırken bulunan fiyat farkına %4 sözleşme giderleri de eklenir mi? << Devamını Oku>> [110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak; 3/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri << Devamını Oku>> [105]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak; 1) İş artışı nedeniyl << Devamını Oku>> [103]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Görevler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Yüklenici personellerine aşağıda  belirlenen  ücreti verecektir. Bu hususta İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yemek hizmeti porsiyon başı fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Tüm personel giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Gördes Devlet Hastanesi İçin Planlanan Taşımalı Hizmet Alımı İlgili Kısımda Bulunan Mutfak Kurulacak Olan Demirci Devlet Hastanesinden  Taşıma << Devamını Oku>> [83]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Birim fiyat teklif almak suretiyle kısmi teklife açık olarak 21.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede 19 adet doküman indirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, karar tarihi itibariyle ihale komisyonu kararı alınmadığı başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunulmadığı tespit edilmiştir.  İhale konusu hizmet alımının süresinin 24 ay olduğu, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken ve birim fiyat teklif cetvelinde SUT puanlarının esas alındığı anlaşılmıştır. Yukarıd << Devamını Oku>> [101]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): Katsayı Endeks a1 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı)  0     a2 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı)  0     b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı)  0     b2 (Diğe << Devamını Oku>> [379]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım; Yapım işi tamamlanan bir ilkokul işimiz var bu işin yüklenicileri iş ortaklığı kapsamında biri % 51 biri paya sahip ve % 51 paya sahip. bu ortaklar kendi aralarında anlaşmadıkları için diğer ortak noter ile ihtarname göndermiş ve bu işe ait geçici kabule kadar tutulan, fiyat farkı ve ek fiyat farkı teminat kesintisi […] << Devamını Oku>> [122]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

36 aylık hizmet alımı sözleşmelerinde, aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak yol yemek ücreti ödeneceği belirtilmiş ve ihale dosyasında yol yemek ücreti belirlenmiş ise, asgari ücret fiyat farkı hesaplarken yol yemek ücretlerindeki artış uygulanabilir mi? << Devamını Oku>> [116]


Esaslarda güncel endeksin ait olduğu uygulama ayı, malın teslim edilmesi gereken tarih veya bu tarihin içinde bulunduğu ay şeklinde tanımlanmış olmakla beraber, erken teslim hallerine ilişkin ayrıca bir hükme yer verilmediği, dolayısıyla hüküm bulunmayan bu hususta Fiyat Farkına İlişkin Esasların uygulanması gerektiği, bu nedenle erken teslim hallerindeki artırımlı fiyat farkı hesabında güncel endeksin malın idareye fiilen teslim edildiği tarih esas alınarak belirlenmesi gerektiği, << Devamını Oku>> [90]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda,  idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tabl << Devamını Oku>> [97]