ihale-soru-cevap-logo.png

" için " ile Etiketlenmiş İçerikler


Depremlerden Etkilenen İllerin İhtiyaçlarına Yönelik Alımlar İçin Belirlenen 5 Milyonluk Doğrudan Temin Limitlerinin Geçerlilik Süresi Olağanüstü Süresi Kadar Uzatıldı. << Devamını Oku>> [325]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesise ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak, söz konusu tesise ilişkin şartların yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesise ilişkin düzenlemelerin ancak fiyat dışı unsurlar kapsamında belirlenebileceği, ihale konusu işte kullanılacak tesisi << Devamını Oku>> [79]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede; İcra ve İflas Kanunu’nun 308/c maddesi uyarınca konkordato aksi mahkemece kararlaştırılmamışsa; kural olarak tasdik kararıyla birlikte hukuken bağlayıcı hale gelecek ve tasdik kararı mahkemece aynı Kanun’un 288’inci maddesi uyarınca ilan edilecektir. Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma durumlarının düzenlenmesinde 93/37 sayılı Avrupa Birliği Direktifinin göz önünde bulundurulduğu ve Direktifte geçen “alacaklılarla anlaşma sağlayan istekli” << Devamını Oku>> [113]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, 27.09.2022 tarihli zeyilname öncesi Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde “Teknik Şartnamede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı eksik veya hizmetin işleyişine engel olmak suretiyle hareket edildiği tespit edildiğinde” denilerek özel bir aykırılık hali belirlendiği, ceza oranının ve aykırılık gerçekleşme sayısına yer verildiği görülmüştür. 27.09.2022 tarihinde yapılan zeyilname sonrası Sözleşme Tasarısı’nın söz konusu 16.1.2’nci maddesinin boş bırakıldığı, öze << Devamını Oku>> [127]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Birim fiyat teklif almak suretiyle kısmi teklife açık olarak 21.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede 19 adet doküman indirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, karar tarihi itibariyle ihale komisyonu kararı alınmadığı başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunulmadığı tespit edilmiştir.  İhale konusu hizmet alımının süresinin 24 ay olduğu, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken ve birim fiyat teklif cetvelinde SUT puanlarının esas alındığı anlaşılmıştır. Yukarıd << Devamını Oku>> [120]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemiş olduğu taşıma ihalelerinde, ihaleye iştirak edecek firmalardan; ihaleye konu taşıma faaliyetinin niteliği, mahiyeti, büyüklüğü (taşıması yapılacak eşyanın ağırlığı) ve gerekli taşıt sayısı göz önünde bulundurularak, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen C2, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2 yetki belgelerinden, uygun türdeki yetki belgesinin istenilmesi gerekmekte << Devamını Oku>> [134]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden geçerli teklif olarak belirlenen ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı;  anca << Devamını Oku>> [143]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı; mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, diki << Devamını Oku>> [76]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarî Şartname'de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece İstanbul Anadolu Yakasında kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan hâliyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 41. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 9. mad << Devamını Oku>> [175]


Yerli malına ilişkin aşağıdaki hususları Mevzuat çerçevesinde söyleyebiliriz; • Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında ’e kadar (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanması gerekir. (Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak […] << Devamını Oku>> [132]