ihale-soru-cevap-logo.png

" ihale " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Yapım ihalesinde istenen iş deneyim belgesi ihale aşamasında güncellenirken hata yapılarak alt yüklenicinin yaptığı işler olarak değil toplam sözleşme bedeli üzerinden güncellenmiştir. Bu şekilde verilen teklife göre iş deneyimi yetersiz kalmaktadır. Ön mali kontrol aşamasında fark edilmiştir. Bu durumda ne yapılması daha uygun olur? (Firma en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerden değildir.) << Devamını Oku>> [6]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin bir yapım işi olduğu görülmekle birlikte, aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirilmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında mezkur ihale << Devamını Oku>> [45]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde başvuruya konu ihalenin taşra idareleri ağ altyapısı kurulumuna ilişkin muhtelif 4498 adet mal alımı ve kurulumu işi olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi, şikayet ve itirazen şikayet süreci vb. nedenlerle ihale sürecinin uzayabileceği, bu durumun ihaleye çıkılmadan önce idarece öngörülmesi gerektiği, diğer taraftan yukarıda yer verilen Kanun maddesi gereğince idarelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapma imkanının da bulunduğu, bu << Devamını Oku>> [52]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerde tek teklif olması durumunda kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren gene 10 gün beklemek zorunlu mudur? << Devamını Oku>> [77]


Kamu ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin tedbirleri de içeren 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnamede, 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının temininde aksaklıklar yaşanmaması, kamu hizmetlerinin zamanında yerine getir << Devamını Oku>> [40]


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları; ek 7 nci maddesinde, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri ve emlak vergisinden muaf tutulacakları << Devamını Oku>> [109]


Kamu İhale Kurumu tarafından Ülkemizde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanmasında Mücbir Sebep Haline İlişkin duyuru Yayımlanmıştır. << Devamını Oku>> [49]


Alt Yüklenici Nasıl Çalıştırılır?  Alt Yüklenici Çalıştırmada Sınır Nedir? Aşılabilir mi? Alt Yüklenici Hangi İşlerde Çalıştırılabilir? Alt Yüklenici İle Sözleşmesi Yapılması Gerekir Mi? İdarece Onaylanmasa da Yüklenici Alt Yüklenici Çalıştırabilir mi? Alt Yüklenicilerin Sorunluluğu ve Yüklenicinin Sorumluluğu Nedir? Yüklenici İle Alt Yüklenici Arasında İmzalanan Sözleşmede Damga Vergisi Doğar Mı, Kamu Zararı Olur Mu? Alt Yükleniciye İş Deneyim Belgesi Hangi Hallerde Düzenlenir?   << Devamını Oku>> [85]


4734 sayılı Kanun’a göre ihale sürecinin tamamlanması sözleşmenin imzalanmasına bağlanmıştır. İhale kararı üzerine taraflarca sözleşme imzalanmasının ihale konusu işle ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra ihale edilen iş sebebiyle istekliye sağlanan avantajı ortaya koyduğu açıktır. İhale üzerine bırakılan istekli, ihalenin iptali veya tesis edilen işlem nedeniyle ihale dışı kalması sonucunda hem sözleşmenin hükmünden kısmen veya tamamen yararlanamaz hâle gelerek sağlanan avantajd << Devamını Oku>> [42]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesise ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak, söz konusu tesise ilişkin şartların yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesise ilişkin düzenlemelerin ancak fiyat dışı unsurlar kapsamında belirlenebileceği, ihale konusu işte kullanılacak tesisi << Devamını Oku>> [32]