ihale-soru-cevap-logo.png

" kararı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslar kapsamında, ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi, süre uzatımı verilebilmesi ve sözleşmelerin feshedilip tasfiye edilebilmesi için; işin 15/4/2022 tarihi itibarıyla kabulünün/geçici kabulünün onaylanmamış olması diğer bir ifadeyle işin devam ediyor olması gerektiği dikkate alındığında sözleşmenin 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam edip etmediğinin geçici kabul onay tarihi dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiği,   << Devamını Oku>> [215]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslarda cezalı çalışılan döneme ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanmayacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği, hüküm bulunmayan bu konuya ilişkin olarak “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın uygulanması gerektiği, “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”da cezalı çalışılan işler bakımından fiyat farkı hesaplanmasının öngörüldüğü ve bu hesaplamanın ne şekilde yapılacağının düzenlendiği, buna göre, sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, Esaslarda öngörülen şartla << Devamını Oku>> [159]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz…” hükmüne yer verilmiştir.   4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin […] << Devamını Oku>> [196]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

15/4/2022 tarihi itibarıyla onaylanan son hakediş tutarının doğruluğuna dair tereddüt hasıl olduğu durumlarda, hakediş tutarının sahada yapılan imalatlar ve/veya imalatlara dair tutulan kayıtlar üzerinden yeniden tespit edilip edilemeyeceği hususuna ilişkin olarak: 18/5/2022 tarihli ve 2022/DK.D-171 sayılı Kurul kararında; sözleşmenin feshedilip tasfiye edilmesinde, gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğinin tespitinde hangi hakedişlerin dikkate alınacağı hususun << Devamını Oku>> [243]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslara göre sözleşmelerde hem ek fiyat farkının, hem de artırımlı fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı hususuna ilişkin olarak: Esasların 4 üncü maddesinde sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için hesaplanmak üzere artırımlı fiyat farkı, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için hesaplanmak üzere ise ek fiyat farkı tanımlanmış olup söz konusu fiyat farklarının hangi şart << Devamını Oku>> [233]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife açık olan ihalelerde birden fazla kısım bakımından tek sözleşme imzalandığı durumlarda, Esasların 13 üncü maddesine göre sözleşmeler hakkında fesih ve tasfiye kararı alınmasına dayanak teşkil eden, sözleşmenin gerçekleşme oranının 15/4/2022 tarihi itibarıyla ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğine ilişkin tespitin ne şekilde yapılacağı hususuna ilişkin olarak: Esaslar kapsamında, belirli şartlar dâhilinde sözleşmelerin feshedilip tasfiye edileceği hükme bağlanmış olup << Devamını Oku>> [256]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslara göre sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği; Esaslarda sözleşmenin feshi için öngörülen şartların sağlanması kaydıyla, iş bitim süresi geçmiş olup yüklenicinin cezalı çalıştığı sözleşmelerin Esaslar kapsamında feshedilip tasfiye edilebileceği; Esasların 13 üncü maddesine göre sözleşmenin fesih tarihinin hangi tarih olduğu; Fesih tarihinin “idarenin fesih karar tarihi” olacağı; Fesih başvurusunda bulunan yükleniciye başvuru öncesinde veya sonrasında kesilmiş ya da kesilecek gecikme cezalar << Devamını Oku>> [184]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay Onüçüncü Dairesi 07.05.2019 tarihli ve E:2019/1171, K:2019/1517 sayılı kararında “…Dosyadaki bilgi ve belgelerden, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş. – Al-Ga İnş. Taah. San. ve Tic. A. Ş. iş ortaklığının pilot ortağı Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş.nin hissesine […] << Devamını Oku>> [159]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İcra ve İflas Kanunu’nda “İflâs kararına karşı kanun yoluna başvurulması, iflâsın ilânına ve masanın teşkiline mâni değildir” denildiği, bu hükümden iflasa ilişkin Mahkeme kararının temyizinin, iflas kararının yürütülmesine engel teşkil etmediğinin anlaşılması gerektiği, bu kapsamda iflasın ilanı ve ilk alacaklılar toplantısının gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibi isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmeden ve hakkında yasaklama kararı uygulanmadan teklifinin değerlendirme << Devamını Oku>> [196]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fazla çalışmanın ücretle karşılanması konusu mevzuatımızda özel olarak düzenlenmiş, şartları tahdidi olarak sayılmış, usulü belirlenmiştir. Bu durumlar dışında memurlara fazla çalışma ücreti ödenebileceğine dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, üniversitelerin sosyal tesislerinde çalışan personele fazla mesai ücreti ödemesinin mevzuatımızda yer almaması bir yana; Üniversite Senatosunun Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi ile böyle bir belirleme yapma yetkisi de mevcut değ << Devamını Oku>> [355]