ihale-soru-cevap-logo.png

" kararı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun'un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı; öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, ba << Devamını Oku>> [52]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde her ne kadar mal alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiş olsa da, yapım işi kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesinin hiçbir şekilde başvuru konusu ihalede kullanılamayacağı şeklinde yapılacak değerlendirmenin, benzer iş mefhumuyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Aksi halde, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstere << Devamını Oku>> [93]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sigorta giderlerinin idarece karşılandıktan sonra yükleniciden tazmin edilebileceğine, Kanun’un geçici 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmelerde yükleniciye fesih hakkının verildiği, bu sözleşmelerde yüklenicinin kusurundan bahsedilemeyeceği, bu nedenle bu sözleşmelere konu işlerin yeni yüklenici << Devamını Oku>> [93]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, -ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. - İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasınd << Devamını Oku>> [159]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2022/044 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 21.09.2022 Karar No : 2022/DK.D-337 Gündem Konusu: İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanlarda mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere […] << Devamını Oku>> [129]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen bir yapım işinde, sözleşme sürecinde gerek duyulması üzerine yaptırılan yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağı, yeni iş kaleminin birim fiyatının ihale tarihindeki fiyatlar üzerinden hesaplanmadığı durumlarda temel endeksin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks mi yoksa yeni birim fiyatın düzenlendiği aya ait endeks mi olması gerektiği hususuna ilişkin << Devamını Oku>> [169]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat farkı nedeniyle sözleşme tutarı da değiştiğinden, anılan değişiklik üzerinden, 488 sayılı Kanunun yukarıda anılan 14. maddesi uyarınca damga vergisi hesaplanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, bununla birlikte fiyat farkı nedeniyle sözleşme tutarının artırılması, ihale kararını değiştiren bir husus olmadığından, yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale kararı üzerinden vergi alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığına kesin olarak oybirliği ile karar verildi. << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 10/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-292 Sayılı Kurul Kararı << Devamını Oku>> [297]


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda açıklandığı üzere söz konusu devralma işleminin tescil ve ilan yükümlülüğünün anılan pilot ortak üzerinde ( Türkiye'deki Hakim şirket Olan Z...er A.Ş.) olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin olmadığının ilgili Kurum görüşleriyle de açık olduğundan, tescil ve ilan yükümlülüğünün usulüne uygun şekilde yerine getirilmediğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik tesis olunan dava konusu Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. gerekçesiyle yürütme << Devamını Oku>> [186]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 15/4/2022 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu çerçevede sözleşmelerin anılan Kanun kapsamında devam eden sözleşme olarak nitelendirilebilmesi için işin kabulü/geçici kabulünün 15/4/2022 tarihi ve sonrasında onaylanmış olması gerektiği,   << Devamını Oku>> [321]