ihale-soru-cevap-logo.png

" Katalog " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 25.06.2007 tarih ve E:2007/5295 sayılı kararında; “Dosyanın incelenmesinden; anılan ihaleye katılan davacı şirketin, SSK prim borcu bulunduğu ve yapılan demostrasyonun Teknik Şartnameye birebir uygunluk sağlamadığı nedenleriyle ihale dışı bırakıldığı, ancak, dosya içindeki belgelerden ihale tarihi (23.03.2004) itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu bulunmadığı, İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2004/156 değişik […] << Devamını Oku>> [733]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda, yukarıda aktarılan mevzuat gereği, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilecek olan davalı idarece; davaya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu örneklerin teknik şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu gerekçesiyle << Devamını Oku>> [406]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince, isteklilerde aranılan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’ de belirtilmesinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’de öngörülmeyen ve ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir hususun, sonradan yeterlik değerlendirme kriteri arasına dâhil edilemeyeceği, ayrıca İdari Şartname’ de yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen bir hususun teklif değerlendirmesi aşamasında değerlendirilemeyeceği, başvuru konusu edilen ihale << Devamını Oku>> [490]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, bir belgenin yeterlik kriteri olabilmesi ve isteklilerin teklif zarfı içerisinde sunmalarının istenebilmesi için ihale dokümanında, teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiğinin açık ve net bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde “…Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kanıtlanması amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve benzeri tanıtım materyali teklif << Devamını Oku>> [492]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 7. maddesinde isteklilerden katalog istendiğinde ve istekli tarafından katalog sunulduğunda, İdare teknik şartnamede yer alan bazı hususları katalogda göremediği taktirde istekliyi ihale dışı bırakabilir mi? Katalogda teknik şartnamede istenen tüm özelliklerin tek tek gösterilmesi zorunlu mudur? Piyasa için hazırlanan kataloglarda, ürün teknik şartnameyi karşılıyor olmasına rağmen, katalogda şartnamede talep edilen her istek doğal […] << Devamını Oku>> [907]