ihale-soru-cevap-logo.png

" lehine " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale ortak diğer ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler tarafından ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Kanun’un istekliyi, belirlediği durumlara uyulmaması durumunda parasal olarak cezalandırmaya ilişkin yaptırımı uygulanmayacağı gibi aynı zamanda idare aleyhine ve istekli lehine zenginleşmeye sebebiyet verilebilecektir. Söz konusu durumlara maruz kalmamak ve doğabilecek kamu zararına sebebiyet vermemek için idarelerin ve yaptırıma maruz ka << Devamını Oku>> [185]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mal alımı ihalelerinde idare tarafından yaklaşık maliyete bakılmaksızın yerli malı teklif eden istekliler lehine oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, bu durumda ihale ilanında ve idari şartnamede yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranının belirtileceği, diğer taraftan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi << Devamını Oku>> [1021]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu hususlar çerçevesinde somut olaya bakıldığında, ihalenin uyuşmazlığa konu kısımlarına ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından yerli malı belgesi sunulduğu ve ihale dokümanında da yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağına yönelik düzenleme bulunması karşısında, idare tarafından öncelikle tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı v << Devamını Oku>> [445]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.I-3285 Sayılı Kararında: Mevzuat hükümlerine göre idarelerin mevzuatta belirtilen koşulların oluşması halinde ihale usulünün seçilmesinde, uygulanacak ihale usulü için mevzuatta öngörülen sınırlar içinde kalmak kaydıyla istenen iş deneyim tutarının belirlenmesinde ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan idarenin bu kon << Devamını Oku>> [478]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalelerinde yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması hakkında bilgi verin? << Devamını Oku>> [1023]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli malı teklif eden istekliler lehine % 5 fiyat avantajı uygulanması öngörülmektedir.Fiyat avantajının uygulanma şekli nasıldır örnek verebilir misiniz? << Devamını Oku>> [5109]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalelerinde yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması hakkında bilgi verin? << Devamını Oku>> [919]