ihale-soru-cevap-logo.png

" şirketindeki " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve E:2008/3 sayılı kararında, “Uyuşmazlık konusu olayda, hakkında bir yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı bulunan şirket ortağının davacı şirketteki hissesinin %0,01 olduğu sabittir. Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'nin XV-H bölümünde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ortağı olduğu sermaye şirketinin sermayesinin yansından […] << Devamını Oku>> [686]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 Sayılı Kanun'da, haklarında yasaklama kararı verilenlerin sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmış olup anılan Kanunda hakkında ihaleden yasaklama kararı verilen şirket ortağının ortağı olduğu sermaye şirketinin idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması halinde ortağı olduğu sermaye şirketinin ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kar << Devamını Oku>> [523]