Sermaye şirketindeki hissesinin %0,01 olan ve ihalelerden yasaklama kararı bulunan ortağın müdür olarak atanması durumunda ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı şirket içinde geçerli midir?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve E:2008/3 sayılı kararında, “Uyuşmazlık konusu olayda, hakkında bir yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı bulunan şirket ortağının davacı şirketteki hissesinin %0,01 olduğu sabittir. Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'nin XV-H bölümünde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ortağı olduğu sermaye şirketinin sermayesinin yansından […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve E:2008/3 sayılı kararında,

“Uyuşmazlık konusu olayda, hakkında bir yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı bulunan şirket ortağının davacı şirketteki hissesinin %0,01 olduğu sabittir. Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'nin XV-H bölümünde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ortağı olduğu sermaye şirketinin sermayesinin yansından fazlasına sahip olmaları veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması durumunda ortağı olduğu sermaye şirketinin ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı kuralına yer verilmiş ise de, Tebliğ'lerin üst hukuk normu olan Kanunlara aykırı olamayacağı ve kanunla öngörülmeyen ceza niteliği taşıyan düzenlemelerin tebliğ ile düzenlenemeyeceği göz önüne alındığında, 4734 Sayılı Kanun'da, haklarında yasaklama kararı verilenlerin sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmış olup anılan Kanunda hakkında ihaleden yasaklama kararı verilen şirket ortağının ortağı olduğu sermaye şirketinin idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması halinde ortağı olduğu sermaye şirketinin ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde ihalelere katılamayacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda anılan Kanun hükümleri uyarınca ihalelere katılması yönünde herhangi bir engeli bulunmayan davacı şirketin geçici teminatının irad kaydına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararının temyiz edilmesi sonucu Danıştay 13. Dairesi 08.10.2008 tarih ve E:2008/9409 sayılı kararında “Mahkeme Karanının yürütmesinin durdurulmasına” karar vermiştir.

Üst Konuları: İhalelerden Yasaklama


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap