ihale-soru-cevap-logo.png

" Sonradan " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalenin davacı üzerinde kalan kısmının ihale yetkilisince onaylandığı ve ön mali kontrolde de uygun bulunarak kesinleştiği, ihale dokümanına uygun olarak işi yerine getirmek zorunda olan davacının sözleşme imzalamak üzere davet edildiği halde sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği ve sözleşme imzalamaktan kaçınma gerekçesi olarak gösterilen hususların ise mücbir sebep hali olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykı << Devamını Oku>> [150]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 13.11.2011 tarih ve E:2011/2999, K:2011/5107 sayılı kararı ile, “ Kamu ihale Genel Tebliği'nin 45.1.6. maddesinde aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamaların belgelendirilmesi aşamasında uygulanması gereken kurallar belirtilmiştir. Bu bağlamda aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamalarda eğer açıklaması yapılan iş kalemi sadece malzemeden oluşuyorsa Tebliğ' << Devamını Oku>> [491]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hukuka aykırı işlemlerini geri alabileceği dikkate alındığında, idarenin son yazılı fiyat tekliflerinin istenilmesinden sonra dahi olsa teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabileceği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [1120]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve E:2012/1194 sayılı kararında özetle, “…anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 39 adet iş kalemi içerisinde 2 adet iş kalemi için tespit edilen idarece belirlenen metrajlar ile istekli tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılığın idarenin tespitinin aksine kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldüğünden davacının tekl << Devamını Oku>> [429]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 30.12.2013 tarih E:2013/2408 ve K:2013/4050 sayılı kararında “… temyize konu davada Mahkemece ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılıklar ortaya çıkması nedeniyle ihalenin iptali yönünde karar verilmesi gerektiğinden işlemin iptaline karar verildiği görülmekle birlikte; ihalede şeffaflık ve rekabet ortamının bozulmadığı, sehven hesaplanan sınır değerin so << Devamını Oku>> [457]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.05.2014 tarihli ve E:2014/703, K:2014/1979 sayılı kararında, “…Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde 31.10.2012tarihli ve 179-VT-1154 nolu 40.000,00-TL tutarlı geçici teminat mektubunun yer aldığı, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazısının mevcut olmadığı, anılan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinde << Devamını Oku>> [496]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gerekirken sunulmayan iş deneyimini gösteren belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [482]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun2012/UH.II-91 Sayılı Kararında: İnceleme konusu ihaleye ilişkin başvuru sahibi tarafından sunulan “kurumlar vergisi beyannamesi” başlıklı vergi dairesi çıktısı şeklinde sunulan ve bilanço ile gelir tablosunu gösteren belgenin ilk ve son sayfalarının ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı dikkate alındığında, anılan belgenin üçüncü ve dördüncü sayfalarında mevcut olmayan serbest muhasebeci mali müşa << Devamını Oku>> [556]