ihale-soru-cevap-logo.png

" Sorgulama " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan istekliye 17.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “… birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; aşağıda belirtilen iş kalemleri bu işte ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler olarak belirlenmiştir.  İş kalemlerini oluşturan bileşenler: Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kasko sigortası gideri Motorlu taşıtlar vergisi gideri Periyodik bakım, onarım, a << Devamını Oku>> [153]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin “Açıklama istenilen iş kalemlerine ait miktarlar projeden çıkan ve yaklaşık maliyete de esas olan gerçek miktarlara göre kabul edilemez şekilde düşük tutulduğu, isteklinin eksi ve artı yöndeki miktar farklılıklarının kendi fiyatıyla çarpılarak ortaya çıkan tutar farkı teklif fiyatına eklendiğinde, yeni tutarın teklif fiyatının üzerine çıkması halinde isteklinin miktarı düşük göstererek açıklama yönüyle fiyat avantajı sağlayacağından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ger << Devamını Oku>> [1057]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu ihalede İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemeleri ve birim fiyat teklif cetvelinin bir arada değerlendirilmesinde ihale konusu işin yukarıda belirtilen birçok maliyet kaleminden oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte idarenin 01.04.2016 tarihli ve 1137 sayılı aşırı düşük teklif sorgu yazısında önemli teklif bileşenleri belirlenmeksizin İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine atıfta bulunarak ihale konusu işin tamamını kapsayacak şekilde aşırı düşük teklif açıklamasında b << Devamını Oku>> [1478]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2908 Sayılı Kararında: İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idarece Tebliğ’in 38 ve 45’inci maddeleri uyarınca hazırlanması gerekli, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdileri << Devamını Oku>> [767]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından isteklilere ikinci defa gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklanması istenen işçilik maliyeti ve temizlik malzemelerine ait fiyat bileşenlerinin hem yaklaşık maliyet hesabında hem de birim fiyat teklif cetvelinde yer aldığı, yaklaşık maliyet hesabında ya da birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan bir hususun açıklanmasının talep edilmediği, mevzuat hükümlerine göre idarelerin teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgil << Devamını Oku>> [1405]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu iş makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin bir hizmet olduğu için anılan Tebliğ’in ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan ve yukarıda belirtilen 78.3’üncü maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda aşırı düşük teklif sınır değeri yaklaşık maliyetin 1,3’e bölünmesi ile elde edilen tutar olan 325.120,42 TL’dir. Bu nedenle, aşırı << Devamını Oku>> [1052]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [422]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [382]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

140 adet iş kalemi her ne kadar açıklama yapılması istenilmeyen kalemler olsa da, söz konusu bu kalemlerin birim fiyat tarifi olarak belirlenen poz numarasına, yapım şartlarına, fen ve sanat kurallarına aykırı yapılamayacağı hususu, teklifin bir bütün olarak ve birbiriyle uyumlu olması gerektiği hususu ile bir arada ele alındığında, isteklilerce, açıklama istenilecek iş kalemlerine makul ve kabul edilebilir teklifler verilirken; açıklama istenilmeyecek iş kalemleri için, teklifi manipüle ederek, << Devamını Oku>> [992]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından ihaleye teklif verildiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verildiği tarihte hukuken geçerliliği bulunmayan tarifenin esas alındığı, ihale konusu işin ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için teklif tarihinde geçerli olan tarife kullanılarak teklif verilmesi ve açıklama yapılması gerektiği, davacı şirketin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu i << Devamını Oku>> [432]