ihale-soru-cevap-logo.png

" sorumlu " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme ve mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 357/son maddesi hükümleri uyarınca, davalı-yüklenici iş sahibini uyardığını ve projelerin tesliminden itibaren 15 gün içinde idareye başvuruda bulunduğunu kanıtlayamamıştır. Bu nedenle yüklenici ayıplardan kaynaklanan zarardan sorumlu tutulmalıdır. Bu nedenle mahkemece yapılacak iş; bilirkişi kurulundan rapor alınarak ayıbın ortaya çıktığı tarihten sonraki makul süredeki piyasa fiyatlarıyla ayıbın giderilme bedeli hesaplatmak ve yükleniciden tahsil << Devamını Oku>> [382]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda davalı yüklenici teknik şartnamedeki tarifin yetersiz olduğu teknik şartnamede belirtilen malzemenin ve yapım usulünün aksine imalatta özel katkılı yapıştırıcılar kullanılması ve ilave genleşme derzleri açılması gerektiği yönünde idareyi uyardığını ispatlayamamıştır. Bu nedenle idareye kusur atfı mümkün değildir. Mahkemece davacı idareye oranında kusur verilerek ve hesaplanan miktardan bu oranda indirim yapılarak sonuca gidilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle de davacı idare yar << Devamını Oku>> [535]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [1392]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [626]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-1092 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyiminin ne şekilde tevsik edileceği düzenlenmiş olup, anılan Yönetmelikte alt yüklenicilerin sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumlarda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel bulunmamaktadır. Dolayısı ile harita yapımı için gerekli uçuşun başka kişilerce yapılmış olması isteklinin sunduğu << Devamını Oku>> [509]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan muhasebe şube müdürlüğünde görevli olan ve 07.02.2012 tarihinde alınan başkanlık oluru ile ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilen 1 kişinin (İhale komisyon görevlendirmesi 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup, şahsın ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilmesi bu tarihten önce yapılmıştır.) ihale komisyonunda mali işlerden sorumlu üye olarak görevlendirilmesinin yeterli olup, “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” unvanı, ihale komisyonunda “mali << Devamını Oku>> [853]