ihale-soru-cevap-logo.png

" Sorumluluğu " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yiyecek yardımının, restoran, cafe, market vb. yerlerde para yerine geçen bir ödeme aracı olan kart ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 1 inci fıkrasında kamu zararı tanımlanmış, 2 nci fıkrasında da bu zararın belirlenmesinde esas alınacak kriterler düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” da kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerd << Devamını Oku>> [274]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ihale yetkilisinin ve ihale komisyonu üyelerinin işlemleri değerlendirildiğinde; ihale yetkilisince ihale onay belgesi düzenlenmesi ve bu ihale ile ilgili sözleşmenin imzalanması işlemi 5018 Sayılı Kanun’un yukarıya alınan hükümleri çerçevesinde harcama talimatıdır. İhale komisyon üyeleri ise vermiş oldukları “ihale kararı” ile bu talimatı gerçekleştirmişlerdir. Yukarıda açıklandığı üzere, harcama talimatı olan onay belgesi/sözleşme ile bu talimatın gerçekleş << Devamını Oku>> [233]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

... tarafından, anılan işin yapılması aşamasında, şahsının imzasının, sadece Başkanlık Makamı adına verilen Olur’da bulunduğu, daha sonraki aşamalarda hiçbir dahlinin bulunmadığı, 5189 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararındaki hükümler karşısında, tarafının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı ileri sürülmüş ise de; Kamu zararı ile ilgili olarak verilen Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih 5189/1 sayılı Kararında sorumluluk hukuku bakımından kamu görevlileri için 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi << Devamını Oku>> [238]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından idarenin sundukları fotokopilere “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülerek dosyalarına konulacağının belirtildiği iddia edilmekteyse de söz konusu işlemin yerine getirilmesinin idarenin görevi olmakla birlikte işlemin uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının kontrolünün isteklinin sorumluluğunda olduğu, bu itibarla faturanın aslının sunulduğunu iddia eden başvuru sahibi tarafından faturanın fotokopisine “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülüp düşülmediğinin kontrol ed << Devamını Oku>> [2788]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, kusurlu ve eksik imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [513]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekliler tarafından teklif edilen malların Teknik Şartname’ye uygunluklarının sunulan numuneler üzerinden yapıldığı ve ihalelerde yapılan numune değerlendirmesine ilişkin işlemlerin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu hk. << Devamını Oku>> [537]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1737 sayılı Kararında: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, alt yüklenicilerin sosyal güvenlik prim borcundan, asıl işverenlerin de alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu yönündeki 12 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin, bir işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya […] << Devamını Oku>> [687]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.III-2288 Sayılı Kararında: Kamu ihale mevzuatı uyarınca uygun şekilde doldurulması zorunlu kılınan geçici teminat mektubunun son paragrafına yer verilmemesi hususunda, tamamıyla belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bir eksiklik olmadığı, bu anlamda isteklinin de sorumluluğunun bulunduğu, ayrıca bu durumun teklifin esasına etkili bir uygunsuzluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37 […] << Devamını Oku>> [496]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede sunulan belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan belgeleri düzenleyen ve/veya onaylayan mercilerin sorumlu olacağı hususu göz önünde bulundurulduğunda, sunulan banka referans mektubunda kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [1394]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar. İhalenin hicbir aşamasında yer almamış bir yedek üyenin firmanin işi bitirdiği tarihten sonra asil üyelerin görevlerinden ayrilmalari nedeniyle kesin kabul komisyonunda ya da kesin kabulde bir sorumluluğu var midir? Bu aşamada asil üyenin yerine yedek üye olarak görevlendirilebilir mi? << Devamını Oku>> [290]