Hizmet alımında teknik şartnameye uymayan araçlar için kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonun sorumluluğu nedir? Disiplin ve Ceza soruşturması açılması gerekir mi?

Yayın Tarih: 09.11.2022 11:11

Araç kiralama işi için yapılan ihale sonucunda ihale üstünde bırakılan firmaya ait araçlar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınıp araçlar göreve başlatılmış, 5 ay sonra da araçların şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle kurum eksik hususlarla ilgili rapor oluşturmuştur. Rapor sonucunda muayene kabul komisyonunda görevli personele disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, ceza yönünden herhangi bir işlem yapılmamıştır. ayrıca şartnameye uygun olmayan araçlar yerine yeni araçlar göreve başlatılmıştır. hakedişten de cezai kesinti yapılmıştır. yapılan bu işlem hukuka uygun mudur? muayene kabul komisyonundaki görevliler hakkında cezai soruşturma yapılması gerekir miydi? idare ihaleyi iptali etmeli miydi?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Belirtmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda öncelikle idare ihalede sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama tarihinde teslim aldığı araçları teknik şartnameye göre olup olmadığının kontrol etmesi gerekirdi, Burada muayene ve kabul komisyonu değil kontrol teşkilatının sorumluluğu bulunmakta olup kontrol teşkilatı (kontrol teşkilatı, İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri ifade eder.) teknik şartnameye uygun olmayan araçların tespitini yapmakla ve şartnameye uygun olarak değiştirme hak ve yetkisine sahip olup sorumluluk da kontrol teşkilatındadır.  Kontrol teşkilatı şartnameye uygun olmayan araçlar için tutanak tutup sözleşmede veya ihale dokümanında belirtilen cezaları yüklenici teknik şartnameye uygun olarak değiştirene kadar uygulamak ve ilgili ayın hakedişinden düşmesi gerekirdi, (burada 10 günden az olmamak üzere süre verilir)  yüklenici, söz konusu araçları kontrol teşkilatınca kabul edilebilir olanlarla yani teknik şartnamede belirtilenlerle değiştirmek zorundadır.  Zira Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. (Hizmet İşleri Genel Şartnamesi md.26)

Yüklenici verilen sürede şartnameye uymaz ve şartnameye uyanlarla değiştirmez  ise yine tutanağa bağlanarak fesih işlemleri yapılarak teminat güncellenerek gelir kaydedilir ve yasaklama hükümleri uygulanır.

Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. (Hizmet İşleri Genel Şartnamesi md.32)

Hakedişlerin ödenmesinde de kontrol teşkilatı işin ihale dokümanına uygun olarak yapıldığını tespit ettikten sonra hakedişler düzenlenir.

Muayene ve kabul komisyonunun görevi ise sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut kısmi kabule imkan veren bir iş ise ilgili kısmın tamamlanarak idarece teslim alındıktan sonra başlar ve işin ihale dokümanına göre yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.

Muayene ve kabul komisyonunun sözleşme yürürken bir görevi bulunmamakta olup iş bittikten sonra kontrol teşkilatının sözleşme süresince işi ihale dokümanına göre kontrol edip etmediğini de kontrol eder varsa tespitlerini tutanağa bağlar ve gerekli işlemler yapılır.

Ceza kısmına gelince, Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

Bu kapsamda, idarece kontrol teşkilatının veya muayene kabul komisyonunun işin ihale dokümanına göre yapılmamasına rağmen teslim ve kabul etmişler ise  ve bunun tespiti yapılır ise disiplin soruşturması yapılır, eğer idarece ceza kovuşturmasına da konu edilmesi isteniyor ise suç duyurusunda bulunulabilir. Ceza soruşturmasına konu olabilmesi için Türk Ceza Kanununda belirtilen görevi ihmal, ihalenin edimine fesat suçlarının tanımına uyması gerekir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap