ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulmaması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan, isteklilerin “Sunulmayacak belgeler tablosunu”nu doldurarak ihalelere katılmalarının bir zorunluluk olmadığı anlaşılmış olup yukarıda yer verilen hususlar da dikkate alındığında anılan isteklinin “Sunulmayacak belgeler tablosu”nun  teklif dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin de yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. << Devamını Oku>> [123]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Adaylar tarafından sunulan belgelerin, mevzuattaki sunuluş şekline uygun olması için öncelikle aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh taşıyan suretinin sunulması ayrıca yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmekte olup yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda tercüme belgelerinin ekinde sunulan yabancı dild << Devamını Oku>> [1062]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proforma faturanın açıklamaların sunulması için belirlenmiş olan süreden sonra idareye ulaştığı gerekçeleriyle anılan proforma faturanın İhale Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [605]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin kurucularını ve yöneticilerini gösterir belgeler sunulmasına rağmen şirketin ortaklarını gösteren ortaklık yapısına ilişkin belgelerin sunulmadığı sabit olduğundan, başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [548]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik belgelerinin İdari Şartname’de ve ihale ilanında düzenlenmesi gerekmektedir. Teknik Şartname’de yeterlik kriterlerine yer verilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Netice itibariyle İdari Şartname’de ve ihale ilanında söz konusu yetki belgesine yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu belgenin yeterlik belgesi niteliğini haiz olmadığı, isteklilerce bu belgelerin sunulmamış veya usulüne uyg << Devamını Oku>> [1281]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat gereği ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatları hariç diğer isteklilerin geçici teminat mektuplarının ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmesi gerekmekteyse de, idarece geçici teminat mektuplarının belge eksikliğinin tespiti, aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmaması veya yaklaşık maliyetin üstünde teklif verilmesi gibi kesin olan tespitlerden sonra iade edilmesi ve bu durumun ihale sonucunu değiştirmeyeceği aç << Devamını Oku>> [563]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 7 ile 8’inci maddeleri gereğince yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması gerektiğinden, başvuru sahibi olan …….. Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yerli malı belgesini sunmadığı, bu belgenin tamamlatılamayacağı, bu nedenle anılan istekliye yerli malı fiyat avantajı uygulanamayacağı hk. << Devamını Oku>> [918]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu ihalede başvuru sahibi tarafından “Kilitli parke taşı, her ebatta bordür taşı ve drenaj oluğu” kalemleri için, ..İnş. ve Tic. A.Ş.nin imalatını yapmış olduğu ürünlerin satış ve pazarlaması konusunda yetkili olunduğuna dair yetkili satıcı belgesinin teklif dosyasında idareye sunulduğu görülmüştür. Başvuruya konu ihalede, oluk taşları ürününün imalatçısı olmayan ve imalatçı firmadan alınmış satışa ilişkin yetki belgesini sunan başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarı << Devamını Oku>> [1007]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde istekliler tarafından teklifleri ile birlikte kiralanacak arabaların model, motor hacmi gibi bilgilerin belirtilmesi gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği, Teknik Şartname’de yapılmış olan düzenlemelerin ise ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrol teşkilatınca değerlendirilebileceği göz önüne alındığında, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen taşıtlar << Devamını Oku>> [490]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com